Tan­ker­ne

Den stør­ste kil­de til stress er be­kym­rin­ger. La­es her, hvor­dan du med en ny me­to­de kan slip­pe tan­ker­ne og stres­ssen

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 19.09.2015

Den ny­e­ste forsk­ning vi­ser, at vo­res op­fat­tel­se af stress er helt af­gø­ren­de for, hvor­dan stress på­vir­ker os fy­sisk. Det er alt­så ik­ke ma­eng­den af ar­bej­de el­ler op­ga­ver, der stres­ser, men der­i­mod må­den vi ta­en­ker på stress.

Gen­nem ot­te år fulg­te for­ske­re på Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin 30.000 ame­ri­ka­ne­re. Samt­li­ge 30.000 blev spurgt til de­res stres­sni­veau, li­ge­som de blev spurgt, om de men­te, at stress var ska­de­ligt for de­res hel­bred. Over­ra­sken­de for for­sker­ne vi­ste det sig, at de per­so­ner, der ik­ke men­te, at stress var far­ligt, hav­de mindst ri­si­ko for at dø af det. Uan­set om de i øv­rigt var stres­se­de el­ler ej.

Det ty­der alt­så på, at den må­de, vi op­fat­ter stress på, er helt af­gø­ren­de for, om det er ska­de­ligt for os. Det er tan­ke­va­ek­ken­de.

Og­så på Har­vard Uni­ver­si­ty har man for­sket i stress. I 2012 te­ste­de for­sker­ne per­so­ner ud­sat for stress. Før for­sø­get blev del­ta­ger­ne be­la­ert om, at en stress-re­ak­tion er po­si­tiv og nyt­tig. Det vi­ste sig, at del­ta­ger­ne var langt me­re ro­li­ge og selvsik­re un­der stress. Bl.a. for­blev de­res blod­kar ro­li­ge og ud­vi­de­de un­der stres­spå­virk­ning i mod­sa­et­ning til kon­trol-grup­pen, der ik­ke ta­enk­te på stress som po­si­tivt. De­res blod­kar inds­na­ev­re­des un­der for­sø­get, hvil­ket øge­de ri­si­ko­en for blod­prop­per.

Syg af be­kym­rin­ger

Den stør­ste kil­de til stress er be­kym­ring og fo­ku­se­ring på trus­ler i hver­da­gen. La­e­rer man ved hja­elp af me­ta-kog­ni­ti­ve stra­te­gi­er at sty­re si­ne be­kym­rin­ger, så de ik­ke fyl­der for me­get, kan over 80 pct. af al­le med stress hja­el­pes af med symptomerne.

I min te­ra­pi mød­te jeg sko­lela­e­re­ren Mads. Han var ble­vet sy­ge­meldt med stress og de­pres­sion. Mads brug­te 8-10 ti­mer dag­ligt på at grub­le over, hvor­dan han skul­le kun­ne la­e­re bør­ne­ne no­get. Han be­kym­re­de sig om frem­ti­den: ’Hvis jeg ik­ke skal va­e­re la­e­rer, hvad skal jeg så?’

Grub­le­ri­er­ne gav ham stres­ssymp­to­mer som trist­hed, an­s­pa­endt­hed, angst, kon­cen­tra­tions­og søvn-pro­ble­mer. For­di Mads ta­enk­te så me­get på at lø­se pro­ble­met, ved­li­ge­holdt han symptomerne.

Vi af­tal­te, at han frem­over kun måt­te gi­ve de ne­ga­ti­ve tan­ker en halv ti­mes op­ma­er­k­som­hed om da­gen.

Ef­ter kort tid var bå­de stres­sen og de­pres­sio­nen da­let så me­get, at han var i stand til at gå på ar­bej­de.

Men­ne­skets ev­ne til at få øje på en trus­sel er op­rin­de­ligt en over­le­vel­ses­me­ka­nis­me. Be­kym­rin­ger er en stra­te­gi, vi men­ne­sker bru­ger for at op­nå fø­lel­sen af kon­trol over vo­res nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion – og frem­ti­den. Når vi f.eks. for­be­re­der os på frem­ti­di­ge ek­sa­me­ner, vig­ti­ge mø­der el­ler op­ga­ver, er det for at sik­re, at det kom­mer til at gå os så godt.

Be­kym­ring er en over­le­vel­ses­me­ka­nis­me, der er ufar­lig for os. Det vil­le ik­ke va­e­re smart, hvis den me­ka­nis­me, som skal ’red­de os’ fra far­li­ge si­tu­a­tio­ner, sam­ti­dig gør os sy­ge.

Der­for er det vo­res op­fat­tel­se af stress, der er af­gø­ren­de for, om vi bli­ver sy­ge af den.

Men­ne­sker har al­tid haft pe­ri­o­der med be­kym­rin­ger, der har gi­vet stres­ssymp­to­mer, uden at det har va­e­ret far­ligt for vo­res hel­bred.

Un­der An­den Ver­denskrig op­le­ve­de man­ge dan­ske­re f.eks. at va­e­re me­get be­kym­re­de og stres­se­de uden, at der ef­ter­føl­gen­de ske­te en eks­plo­sion i stress-re­la­te­re­de syg­dom­me. Vo­res hjer­ner er skabt til be­kym­ring.

At be­kym­rin­ger­ne gi­ver symp­to­mer som hjer­te­ban­ken, hukom­mel­ses­pro­ble­mer el­ler svim­mel­hed er ik­ke det sam­me som, at de er ska­de­li­ge for os. Det sva­rer til at ar­gu­men­te­re for, at ho­ved­pi­ne er det sam­me som en hjer­neska­de.

Symp­to­mer og ska­de­virk­ning er to for­skel­li­ge ting. Stress og angst­symp­to­mer fø­les ube­ha­ge­li­ge, men de ska­der os ik­ke – i sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.