Drøm­me el­ler am­bi­tio­ner’

Sø­ren Markers ar­ve­de et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, men pen­ge­ne af­holdt ham fra at for­føl­ge si­ne drøm­me. Nu har han mi­stet he­le for­mu­en. Til gen­ga­eld har han fun­det ka­er­lig­he­den og skre­vet sin før­ste bog

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD - Af Ras­mus Walt­her Jen­sen

Fo­to Jens Astrup ra­je@ber­ling­s­ke.dk

Dsin fo­re­lø­bi­ge gen­gi­vel­se af den øko­no­mi­ske derou­te fra sin plads i stu­en hos broderen Jep­pe på Fre­de­riks­berg Al­lé. Han er for en stund hjem­me i sin barn­doms­by. Det København, hvor han med eg­ne ord hav­de en pri­vil­e­ge­ret og be­skyt­tet barn­dom og vok­se­de op med sin kunst­ner-mor, ad­vo­kat-far og tre brød­re i en her­skabs­lej­lig­hed. I de ga­der, blandt de byg­nin­ger og sam­men med de men­ne­sker, der har de­fi­ne­ret ham som men­ne­ske. I dag bor og ar­bej­der han i Portu­gal som over­sa­et­ter og redigerende for dan­ske for­lag og rund­vi­ser for gym­na­sie­klas­ser. Her han og­så skre­vet sin de­but­ro­man ’Thor­vald­sens te­sta­men­te’, som net­op er ud­kom­met.

Må­nedsløn­nen er svin­gen­de og sja­el­dent sa­er­lig høj, så hus­lej­en er en til­ba­ge­ven­den­de be­kym­ring. Men Sø­ren Markers sav­ner ik­ke mil­li­o­ner­ne. Tva­er­ti­mod.

Han blev rig, da mo­de­ren dø­de i 1992. Sø­ren Markers ar­ve­de en be­trag­te­lig klump A-ak­tier i lam­pe­fir­ma­et Lou­is Poul­sen, som blev grund­lagt af mo­de­rens fa­mi­lie. Fir­ma­et blev ver­dens­be­rømt for pro­duk­tio­nen af de ef­ter­trag­te­de PH-lam­per, teg­net af ar­ki­tekt Poul Hen­nings­en, som ha­en­ger i stu­klof­ter­ne og py­n­ter på gul­ve og bor­de i bro­de­rens lej­lig­hed.

Over­ra­sken­de arv

Ar­ven kom bag på Sø­ren Markers.

»Jeg ane­de som ung in­tet om, at jeg kun­ne se frem til at ar­ve ak­tier for så man­ge pen­ge. Det var ik­ke, for­di det blev holdt hem­me­ligt. Det var ba­re ik­ke no­get, man snak­ke­de om.«

Han hu­sker hel­ler ik­ke, da han i en al­der af 21 år fik at vi­de, at de va­er­di­ful­de Lou­is Poul­sen-ak­tier til­faldt ham.

»Min mor var død. Hun hav­de va­e­ret et sam­lings­punkt for he­le fa­mi­li­en og blev kun 48 år. Så det var cho­ke­ren­de. Når ens un­ge mor dør, og man selv knap er ble­vet vok­sen, ram­ler ver­den jo sam­men. Man skal smi­de hen­des tøj ud og al­le de der prak­ti­ske ting. Det er jo ha­es­ligt,« si­ger Sø­ren Markers.

»Så jeg spe­ku­le­re­de alt­så ik­ke over, hvad det øko­no-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.