Sø­ren Markers

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

• Født 2. de­cem­ber 1971 i København. • Gik i skole på pri­vatsko­len Krebs’ Skole på Øster­bro og blev se­ne­re stu­dent fra Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um. • Med­vir­ke­de i tre af­snit af TV-se­ri­en Ma­ta­dor i rol­len som Axel – søn af ka­rak­te­rer­ne Ag­nes og Lauritz ’Rø­de’ Jen­sen. • Er ud­dan­net cand. mag. i en­gelsk fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. • Har ar­bej­det som kok i Kød­by­en i København. • Er over­sa­et­ter og redigerende for dan­ske for­lag og turist­gu­i­de for gym­na­sie­klas­ser. • Bor i Lis­sa­bon med sin ka­e­re­ste, Inês Pi­ca Este­ves Agu­as, 43. • Har bør­ne­ne An­na, 16, og Gu­stav, 18, fra et tid­li­ge­re for­hold. • Ud­kom 9. sep­tem­ber med de­but-ro­ma­nen ’Thor­vald­sens te­sta­men­te’ fra for­la­get Pe­op­le’s Press.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.