Tra­e­ning

Vil du bru­ge 5 el­ler 28 ti­mer af dit liv på at for­bra­en­de 1 kg fedt?

BT - - KROP I BALANCE -

• Tra­e­ning, der gi­ver sved på pan­den. • Pul­sen op­pe i det rø­de felt. • Mus­k­ler­ne, der kan ma­er­kes fle­re da­ge ef­ter. Man skul­le tro, at tra­e­ner du som et af ek­semp­ler­ne oven­for og sve­der igen­nem, så kom­mer du i li­ge god form. Men... Skin­det bed­ra­ger! Op­le­vet grad af an­stren­gel­se si­ger in­tet om, hvor hårdt du re­elt ar­bej­der.

Det er dér, hvor he­le dit sy­stem (ner­ve­sy­stem, mus­k­ler, led, knog­ler, lun­ger, hjer­te) ar­bej­der på høj­tryk, at du får mak­si­mal ud­byt­te af din tra­e­ning. Ik­ke kun, mens du er i gang, men i fle­re ti­mer/da­ge ef­ter­føl­gen­de!

Tom­mel­finger­reg­len: Så­dan sik­rer du størst ef­ter­for­bra­en­ding! (Dvs. dér, hvor fed­tet smel­ter af dig, selv­om du lig­ger på so­fa­en)

’Jo fle­re kal­o­ri­er du for­bra­en­der i mi­nut­tet – jo stør­re er din ef­ter­for­bra­en­ding’.

Det kan du KUN gø­re ved at tra­e­ne med høj in­ten­si­tet. Li­ge pra­e­cis, hvad det be­ty­der, forta­el­ler jeg om et øje­blik (men JA, det er no­get med styr­ke og no­get med va­eg­te og no­get med puls. Et mix, som man­ge tra­e­nings­for­mer ta­ger pa­tent på, men som de fa­er­re­ste en­der med at le­ve­re).

På en­gelsk si­ger man: ’You can’t out­run a doug­hnut’. Well, ef­ter ve­lud­ført kett­le­bell snatch tra­e­ning. You just might!

Yes – det be­ty­der: slut med at sul­te dig selv til et va­egt­tab. Det hol­der ik­ke i la­eng­den! For­di den sinds­sygt me­get hø­je­re for­bra­en­ding un­der en kett­le­bel­l­tra­e­ning vil re­sul­te­re i mindst 5.5 gan­ge hø­je­re ef­ter­for­bra­en­ding.

El­lers skal du va­e­re en en­gel med di­ne kostva­ner 99 pct. af ti­den... I den ide­el­le ver­den. Som ik­ke ek­si­ste­rer for no­gen af os, vel?

Sa­er­ligt kett­le­bell øvel­ser, hvor du ar­bej­der med én si­de ad gan­gen – el­ler med to for­skel­li­ge va­eg­te, får ta­get (aka din for­bra­en­ding) til at let­te. Nå, men der er og­så dét ’med småt’. De der øvel­ser vir­ker bed­re, når du er sta­erk, end når du er slap. Fak­tum er, at jo me­re neu­ralt ef­fek­tiv du er, des me­re kan du for­bra­en­de pr hver ene­ste gen­ta­gel­se du la­ver. Neu­ralt ef­fek­tiv be­ty­der: Der er SÅ god for­bin­del­se mel­lem din hjer­ne og di­ne led og mus­k­ler, at hver gang du la­ver en be­va­e­gel­se, så kan du fy­re rig­tig man­ge mu­skel­fi­bre af sam­ti­digt og ud­vik­le de­sto stør­re kraft.

Alt­så løf­te tun­ge­re – og me­re eks­plo­sivt. Som ny­be­gyn­der har du der­i­mod en mas­se brem­ser på mus­k­ler­ne, så selv­om hjer­nen prø­ver at forta­el­le mus­k­ler­ne, hvad det er de skal – så kan de ik­ke for­stå det helt.

Du skal sør­ge for:

• Få kon­takt til di­ne mus­k­ler. Va­ek­ke dem. La­e­re at spa­en­de dem. • Styr­ke mus­k­ler­ne – og sam­spil­let mel­lem dem. • Først da kan du for­me mus­k­ler­ne. • Først da er det sjovt at fedt­for­bra­en­de – for­di du får stør­re for­bra­en­ding pr hver ene­ste gen­ta­gel­se du la­ver. • La­es me­re na­e­ste gang om hvor­dan du va­ek­ker di­ne mus­k­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.