Der­for er de to øvel­ser ef­fek­ti­ve for for­bra­en­din­gen:

BT - - KROP I BALANCE -

Når du løf­ter en va­egt i den ene si­de, så sker der det her: 10 pct. hjer­ne­ak­ti­vi­tet bli­ver ret­tet mod de mus­k­ler, du di­rek­te løf­ter vaegten med – fx. arm­mus­k­ler­ne. Og hold nu fast... 90 pct. hjer­ne­ak­ti­vi­tet bli­ver ret­tet mod de mus­k­ler, der sta­bi­li­se­rer dig på den an­den si­de af krop­pen. Det sker via mu­skel­s­lyn­ger. Der­for ska­ber de styr­keø­vel­ser, der ’ri­ver’ i he­le dit kor­set og stil­ler store krav til sta­bi­li­se­ring om­kring din rygsøj­le + din ab­so­lut­te styr­ke. Og det gi­ver en sinds­syg ef­ter­for­bra­en­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.