Gy­sets gey­ser

Ste­i­nar Bragi har skre­vet en island­sk to­tal­gy­ser

BT - - BOG-FIX - Af Jør­gen Jo­han­sen

kul­tur@ber­ling­s­ke.dk

Aland­skab, og erin­drin­gen om tid­li­ge­re ti­ders livs­be­tin­gel­ser står i den mest slå­en­de kon­trast til fi­re­hjul­tra­ek­ke­rens med­brag­te last af hum­me­re, ok­se­file­ter og drik­ke­va­rer af en­hver slags. Fra før­ste si­de er ro­ma­nens al­le­go­ri­ske ba­ne krid­tet op, og den moral­ske kurs sat di­rek­te mod ka­ta­stro­fe og sam­men­brud.

»Det slog ham, hvor ab­surd det he­le var. Fi­re men­ne­sker, der be­gav sig ind på sand-slet­ten nord for Vat­na­jökull i mør­ke og tå­ge, som om det var den na­tur­lig­ste ting i ver­den. Sid­de let­på­kla­edt i var­men, der blev re­gu­le­ret af en knap på in­stru­ment­bra­et­tet, og drik­ke me­xi­cansk øl med mu­sik i højta­ler­ne. Bli­ve ført af sted gen­nem lan­det uden at an­stren­ge sig …«

Net­op fra det punkt går alt gru­e­lig galt. Na­tu­ren slår igen! Tå­gen sa­en­ker sig, san­det fy­ger, det lil­le sel­skab fa­rer vild i øde­mar­ken og bi­len foru­lyk­ker. De to par med de nor­disk klin­gen­de nav­ne, Ravn og Vig­dis, Ei­gil og An­na, red­der sig frem til et en­somt be­lig­gen­de hus, hvis be­bo­e­re er to gå­de­ful­de gam­le men­ne­sker, og de føl­gen­de da­ge lø­ber al­le den lil­le grup­pes for­søg på at ven­de tilbage til ci­vi­li­sa­tio­nen i den mest hånd­gri­be­li­ge for­stand ud i san­det sam­ti­dig med, at dis­har­moni­er­ne imel­lem per­so­ner­ne vok­ser og an­ta­ger me­re og me­re fa­re­tru­en­de for­mer.

Ste­i­nar Bragis island­ske to­tal­gy­ser med de glo­ba­le per­spek­ti­ver er på man­ge må­der skru­et im­po­ne­ren­de godt sam­men, men al­li­ge­vel sid­der man som la­e­ser og­så ind imel­lem med en for­nem­mel­se af, at nu er det sim­pelt­hen ved at bli­ve for me­get af det go­de el­ler vel ret­te­re af det skra­ek­ke­li­ge. Ti­tel: Højlan­det. For­fat­ter: Ste­i­nar Bragi. Over­sa­et­ter: Rolf Stav­nem. ider: 272. Pris: 300 kr. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.