’For­re­st Gump er en af de film no­gen­sin­de’

Al­bum-ak­tu­el­le Sha­ka Lovel­ess:

BT - - BOG-FIX -

»Der er sim­pelt­hen så man­ge bø­ger, jeg ger­ne vil la­e­se. Men jeg er ik­ke så flit­tig en la­e­ser. Jeg vil isa­er ger­ne la­e­se den klas­si­ske Ulys­ses af Ja­mes Joy­ce. Den bør man la­e­se.« Hvad lyt­ter du til for ti­den? »Jeg har li­ge op­da­get en ny duo, Ken­tau­er. De har vir­ke­lig no­get på hjer­tet. Jeg lyt­ter og­så me­get til Moses An­dreas. Ham har jeg og­så ar­bej­det sam­men med. Et vir­ke­lig spaendende navn.« Hvad er din ynd­lings­mu­sik? »Det er tre nav­ne, Ji­mi Hen­drix, Be­at­les og Bob Mar­ley. Mar­ley på grund af bud­ska­bet. Hen­drix for­di han har va­e­ret så stor en in­spira­tion. Be­at­les .. ja, de er Be­at­les. Og de­res ind­fly­del­se kan ik­ke over­dri­ves.« Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? »Jeg har li­ge set ’Som­me­ren 92’. Jeg var selv ot­te år gam­mel, da vi vandt EM. Og jeg sy­nes vir­ke­lig, at det lyk­ke­des for dem at gen­ska­be gla­e­den og eu­fori­en. Det er en af mi­ne go­de ven­ner, der spil­ler Laud­rup. Og jeg sy­nes, at al­le sku­e­spil­ler­ne gør det vir­ke­lig godt.«

Hvad er din fa­vo­rit­film? »’For­re­st Gump’ med Tom Hanks er én af de bed­ste film, der no­gen­sin­de er la­vet. Må­den hi­sto­ri­en er for­talt på en gang om en per­sons liv men sam­ti­dig om ver­den om­kring ham – om­kring os al­le – er sim­pelt­hen fan­ta­stisk.« Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? »Jeg så Beck i Ti­vo­li. Og det var en fan­ta­stisk kon­cert Jeg tror, det var i Glas­sa­len. Og det var na­er­mest som en bran­che­fest. Der var sim­pelt­hen så man­ge mu­si­ke­re til­ste­de. Tre da­ge tid­li­ge­re spil­le­de Beck på Skan­der­borg. Men det her var end­nu bed­re.« Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? »Jeg ven­der al­tid tilbage til Ma­chine He­ad på Roskil­de Festi­val i det Grøn­ne Telt i 1999. Det var en fan­ta­stisk ener­gi­ud­lad­ning. Men sam­ti­dig var det en po­si­tiv og vildt sam­len­de op­le­vel­se.« Hvad ser du al­tid i tv? »Jeg prø­ver al­tid at føl­ge med i nyhe­der­ne – bå­de på DR og TV2.« Hvad ser du al­drig i tv? »Jeg er ik­ke så glad for re­k­la­mer. Men el­lers er jeg ik­ke sa­er­ligt kra­e­sen.«

We­e­kend - 19.09.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.