På stroppetur ’’

Kron­prins Fre­de­rik hav­de det godt med bå­de stra­bad­ser og med at mø­de ne­pa­le­se­re

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen i Ne­pal mkn@ bt. dk Kron­prins Fre­de­rik

Det er sundt ved selv­syn at se, lug­te, hø­re og spi­se, at der er an­dre men­ne­sker i ver­den, der le­ver på en an­den må­de

NE­PAL

Reg­nen lan­der i store drå­ber og blan­der sig med sve­den, der i den hø­je luft fug­tig­hed sprin­ger let. Det er hårdt ar­bej­de at kom­me frem til de lands­by­er i Ne­pals Jam­lung-provins, hvor Dansk Rø­de Kors har ar­bej­det si­den de kraft ige jord­s­kælv i april og maj.

Her er in­gen ve­je. Kun æld­gam­le bjergsti­er, der sten for sten og tue for tue fø­rer op til lands­by­er­ne. Alt skal bæ­res her­op. Af­stan­de må­ler man ik­ke i ki­lo­me­ter men i tid. Hvor man­ge ti­mer det ta­ger at van­dre der­til.

» Det mest im­po­ne­ren­de er den sta­mi­na ( ud­hol­den­hed red.), som be­folk­nin­gen her ud­vi­ser, « si­ger kron­prins Fre­de­rik, der som kom­mit­te­ret for Rø­de Kors er på be­søg i Ne­pal.

» At bo på så for­skel­li­ge og ud­for­dren­de ste­der, af­si­des hvor man skal gå langt og me­get op ad bak­ke, man skal kø­re langt på ujæv­ne ve­je. Den vil­je de har til at op­ret­hol­de et liv ud fra de re­la­tivt pri­mi­ti­ve land­brug, som er ba­sis for de­res til­væ­rel­se, er im­po­ne­ren­de, « ly­der re­ak­tio­nen fra Kron­prin­sen, eft er at ha­ve van­dret rundt blandt bjerg­lands­by­er­ne en eft er­mid­dag.

Det var her, jord­s­kæl­ve­ne for knap fem må­ne­der si­den ram­te hårdt. De vær­ste rystel­ser i Hi­ma­laya- lan­det i me­re end 80 år. BT er med på rej­sen, in­vi­te­ret af Dansk Rø­de Kors.

Tak­nem­me­lig­he­den er ty­de­lig. Vel­kom­sten er rø­ren­de. Her er det me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at be­bo­er­ne sta­dig ik­ke tør sove i de­res rev­ne­de hu­se. I ste­det le­ver man li­vet un­der mid­ler­ti­di­ge nød-shel­ters. Byg­get af tag­pla­der af bøl­ge­blik og an­dre ma­te­ri­a­ler, som Dansk Rø­de Kors del­te ud i den ka­o­ti­ske tid eft er skæl­ve­ne, hvor me­re end 630.000 men­ne­sker blev hjem­lø­se. Fle­re end 9.000 men­ne­sker blev dræbt lan­det over, da jor­den uden var­sel ryste­de.

Klap­per af føl­get

Lands­by­bo­er­ne, klædt i de­res fi ne­ste skr­ud, hæn­ger blom­ster­kran­se og tørklæ­der af sam­me sil­ke­ma­te­ri­a­le som de be­de­fl ag, der er en stor del af Ne­pals kul­tur, om hal­sen på al­le i den dan­ske de­le­ga­tion. End ik­ke Kron­prin­sens PET- vag­ter går fri.

Med spred­te ben over­vå­ger de mæng­den. Iført blom­ster­kran­se og mens rød far­ve fra den bud­dhi­sti­ske pan­de- plet si­ler ned ad an­sig­ter­ne. Fle­re ste­der klap­per al­le lands­by­ens be­bo­e­re, fra ryn­ke­de ol­din­ge til små sko­lebørn, det kon­ge­li­ge føl­ge igen­nem lands­by­en.

» Jeg har selv fi re børn der­hjem­me. Når jeg kom­mer hjem vil jeg for­tæl­le dem, hvor hel­di­ge de er, « si­ger kron­prins Fre­de­rik blandt an­det til ind­byg­ger­ne fra lands­by­en Tal­lo Pa­choks 80 hus­stan­de.

Kron­prin­sen for­kla­rer se­ne­re, at dan­sker­ne kan læ­re me­get af et be­søg hos de hård­fø­re ne­pa­le­se­re.

» Vi bør på­s­køn­ne, at vi har det godt un­der vo­re him­mel­strøg. Det sy­nes jeg, der er en ten­dens til, at man glem­mer. Vi pe­ger fi ngre og øf­fer og gør ved. Men det er sundt ved selv­syn at se, lug­te, hø­re og spi­se, at der er an­dre men­ne­sker i ver­den, der le­ver på en an­den må­de, « for­kla­rer kron­prins Fre­de­rik, der er ty­de­ligt til­freds med rej­sens ka­rak­ter af stroppetur.

Lands­by­er­nes be­bo­e­re tog imod Dansk Rø­de Kors og Kron­prin­sen med far­ve­strå­len­de vel­komst, blandt an­det med blom­ster­kran­se, sil­ke­tørklæ­der og rø­de og hvi­de riskorn i pan­den samt en munds­mag af lands­by­ens yog­hurt.

Bå­de fre­dag og lør­dag var Kron­prin­sens de­le­ga­tion på stra­bad­se­ren­de van­dre­tu­re - så­kald­te ’ treks’ - op til lands­by­er i bjer­ge­ne. Van­dre­tu­re, hvor der blandt an­det blev kryd­set en flod via en hæn­ge­bro. Fo­to: Jakob Dall

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.