BTs le­der tors­dag: ’ Nej til hetz mod flygt­nin­ge- hjælp’

BT - - DEBAT - SPILD AF LI­CENSKRO­NER Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Poul F.

Jeg har al­drig støt­tet no­gen ind­sam­ling til no­gen af de tvivls­om­me or­ga­ni­sa­tio­ner. Nu bru­ger DR og TV2 hver en mil­li­on kro­ner. Så dem, der be­ta­ler li­cens, skal de næ­ste tre år kun se ge­nud­sen­del­se på ge­nud­sen­del­se. Det er top­pen af fræk­hed. Lad os få fj er­net li­cen­sen.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

for min egen hus­le­je er vig­ti­ge­re end en so­ci­al fø­lel­se af at væ­re god, da jeg kun har 975 kr. at leve for om må­ne­den, eft er de fa­ste ud­gift er er be­talt.

KRUM­MER TÆ­ER I SKO­E­NE

Lis Hel­lemo­se

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Dej­ligt med klar ud­mel­ding af BT. Jeg har krum­met tæ­er i sko­e­ne, når jeg har læst nog­le af ind­læg­ge­ne på min egen si­de. Det er så ned­vær­di­gen­de, at folk ud­stil­ler, at de ik­ke kan ken­de for­skel på æb­ler og pæ­rer. Der er ik­ke no­gen, som tvin­ges til no­get som helst. Man kan la­de væ­re med at føl­ge med i tv. De bed­ste øn­sker til DR og TV2. I den­ne tos­se­de ver­den må vi al­le hjæl­pe, hvor vi fø­ler for det.

DRs og TV2 blev over­svøm­met med ik­ke ba­re kri­ti­ske, men had­ske og grove kom­men­ta­rer om ’ aku­tind­sam­lin­gen’ til de over 10 mil­li­o­ner sy­re­re, der er på fl ugt. De grove kom­men­ta­rer er bå­de de­pri­me­ren­de og over­ra­sken­de, for­di de er i mod­strid med en stærk hi­sto­risk dansk tra­di­tion om at hjæl­pe folk i nød. Den en­kel­te be­stem­mer selv, hvor me­get han el­ler hun gi­ver til ind­sam­lin­gen. El­ler ik­ke gi­ver. Men en fl ygt­nin­ge­ind­sam­ling bør ik­ke re­sul­te­re i en så hård­hæn­det de­bat. Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt. Ud af Sy­ri­ens be­folk­ning på 23 mil­li­o­ner er 3 mil­li­o­ner flyg­tet til na­bo­lan­de, og 6 mil­li­o­ner er in­ter­nt for­dre­vet. Fo­to: AFP/ Ka­ram Al- Mas­ri/ Ozan Ko­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.