Kong Holst er Carl Smart

BT - - DEBAT - FOR­SVARS­MI­NI­STE­REN Sko­vlun­de Fo­to: Si­mon Skip­per

Le­ne Trel­de

Dag eft er dag, sam­ti­dig med at Eu­ro­pa er ved at druk­ne i fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, til­la­der Carl Holst sig at fyl­de tv- skær­men og spil­de al­les tid med at væ­ve et ver­balt klu­de­tæp­pe af bort­for­kla­rin­ger om sit el­lers tem­me­ligt åben­ly­se for­brug af en em­beds­mand un­der valg­kam­pen. Eft er do­ku­men­ta­tio­nen at døm­me.

Carl Holsts ud­red­nin­ger er eft er­hån­den er så usam­men­hæn­gen­de og ind­vik­le­de, at in­gen snart for­står ord­ly­den, vist hel­ler ik­ke Holst selv eft er hans se­ne­ste ud­tryk at døm­me. Hvis Holst eje­de en snert af si­tua- tions­for­nem­mel­se, bur­de han for længst ha­ve for­nem­met, at folks tå­l­mo­dig­hed er ved at væ­re op­brugt – det er eft er­hån­den uli­de­ligt bå­de at se og hø­re på Carl Holst.

Det er svært at be­gri­be, at Carl Holst har væ­ret en ’ Kong Holst’ i Re­gion Syd­dan­mark, for nu vi­ser bil­le­det sna­re­re en ’ Carl Smart’, der på lu­sket fa­con for­sø­ger at vild­le­de til­sku­e­ren med sø­for­kla­rin­ger i en så­dan grad, at det ik­ke er en for­svars­mi­ni­ster vær­digt, og man be­gyn­der jo at spe­ku­le­re på, om Carl Holst er et blå­lys.

Hvis ik­ke snart Carl Holst eks­pe­de­rer den enk­le sand­hed, så send ham af sted med næ­ste rum­fart til en fj ern rum­sta­tion, hvor han i ro og fred kan sen­de sit øre­gas ud i æte­ren.

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) før sam­rå­det tors­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.