Løft ebrud bli­ver straff et

BT - - DEBAT - EU’S BAN­KU­NI­ON Fol­ke­be­væ­gel­sen mod EU

An­ders Lil­jen­søe

Tys­klands An­gela Mer­kels skjul­te dags­or­den med ban­ku­ni­o­nen er gan­ske klar – dan­ske ban­ker skal dæk­ke un­der­skud­det på Tys­klands øko­no­mi­ske eks­pe­ri­ment i Græken­land. Men ind­før­sel af ban­ku­ni­o­nen er i strid med Grund­lovens § 20, og det store spørgs­mål er: Kan vi sto­le på par­ti­er som Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og En­heds­li­sten? Hvis de par­ti­er vil be­va­re de­res tro­vær­dig­hed, så lad spørgs­må­let om ban­ku­ni­o­nen kom­me ud til fol­ke­af­stem­ning. Iføl­ge Grund­lovens § 42, så kan 60 man­da­ter i Fol­ke­tin­get kræ­ve en fol­ke­af­stem­ning om ban­ku­ni­o­nen, og da de til­sam­men har 64 man­da­ter, så for­ven­ter jeg, at de hol­der ord – el­ler skal vi igen ud­sæt­tes for løft ebrud­spo­li­tik?

Hvis Dansk Fol­ke­par­ti sælger afstemningen om ban­ku­ni­o­nen for et for­bud mod tørklæ­der, Li­be­ral Al­li­an­ce for et skat­te­fradrag og En­heds­li­sten for en støt­te­pæ­da­gog, så bi­dra­ger de til den al­me­ne po­li­ti­ker­le­de, og de vil bli­ve hårdt straff et ved næ­ste valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.