DAN­SKER AN­HOLDT

Man­den, der er an­holdt i Sydafrika for om­skæ­ring af kvin­der, hav­de 21 kønsor­ga­ner i sin fry­ser. Han har i åre­vis væ­ret på flugt fra dansk po­li­ti. Her er hans ut­ro­li­ge hi­sto­rie

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj bt@ bt. dk

OM­SKÆ­RING

En 63- årig dan­sker har sid­det i en fængsels­cel­le i Sydafrika si­den tors­dag, for­di po­li­ti­et har fun­det 21 kvin­ders køns­de­le i hans fry­ser.

Det dre­jer sig om den 63- åri­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen, der på over­fla­den le­ve­de et helt al­min­de­ligt liv som tagtæk­ker i Tisvil­de­le­je, men i 2006 tog hans liv en helt an­den drej­ning. Da flyg­te­de Pe­ter Fre­de­rik­sen til Sydafrika for at und­gå en dom og mu­lig fængsels­straf for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Men al­le­re­de den­gang in­ter­es­se­re­de han sig for om­skæ­ring af kvin­der.

Det for­tal­te han til den dan­ske fo­to­graf Jørn Stjerneklar i ju­ni.

» Jeg in­ter­viewe­de ham i for­bin­del­se med hans liv som flygt­ning fra dansk po­li­ti. Jeg var sam­men med ham i tre da­ge og han for­tal­te he­le sin livs­hi­sto­rie til mig på bånd. Til sidst i in­ter­viewet si­ger han:

» Der er jo et an­det kapitel, som star­te­de for man­ge år si­den i Dan­mark, som jeg tog med mig her­ned til Sydafrika og til Leso­t­ho. Jeg ved ik­ke, om vi skal ta­le om det, el­ler om vi ik­ke skal ta­le om det « .

» Jeg sva­re­de, at det vid­ste jeg jo ik­ke, for jeg ane­de ik­ke, hvad det var, han vil­le ta­le om. Og så be­gynd­te han at for­tæl­le hi­sto­ri­er, som var så langt ude, at det næ­sten ik­ke kan tryk­kes i en avis « , si­ger Jørn Stjerneklar.

In­ter­viewet blev op­ta­get på bånd og bli­ver på et se­ne­re tids­punkt sendt på DRs P1. BT har få­et lov at lyt­te til råbån­de­ne. Og det er ik­ke for sar­te sjæ­le.

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­kla­rer først, at han godt ved, at kvin­de­lig om­skæ­ring ik­ke er ’ po­pu­lær’ i Dan­mark. » Men det er jo po­pu­lært her­ne­de. De får fjer­net for­hu­den og en lil­le bit­te smu­le af kli­to­ris. Og det har de en me­get stor tra­di­tion for i Leso­t­ho « .

Meldt af sin ko­ne

Pe­ter Fre­de­rik­sen er i dag gift med en ung kvin­de fra det lil­le kon­ge­ri­ge Leso­t­ho, hvor han har en vå­ben­for­ret­ning. Hun lod sig læg­ge un­der kni­ven af Pe­ter Fre­de­rik­sen, da hun mød­te ham.

» Til mig sag­de han, at hun var ind­for­stå­et med om­skæ­rin­gen. Men at hun se­ne­re an­meld­te ham til po­li­ti­et i Leso­t­ho, for­di de var ble­vet uven­ner. Han blev ar­re­ste­ret, men han kom ud, for­di ko­nen gik med til at træk­ke an­mel­del­sen tilbage « , si­ger Jørn Stjerneklar.

Det er den sam­me kvin­de, som iføl­ge BTs op­lys­nin­ger nu har få­et ham ar­re­ste­ret i Sydafrika.

» Men det her star­te­de for man­ge år si­den. Han sag­de til mig, at han før­ste gang omskar en kvin­de for 20 år si­den i Dan­mark « , for­tæl­ler Jørn Stjerneklar. På hans bånd kan man hø­re Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tæl­le:

» Jeg kom in­de i no­get, der hed­der SMIL ( fore­ning for sa­do­ma­so­chi­ster, red.). Og der mød­te jeg en kvin­de­lig præst, og hun var fuld­stæn­dig besat af de ting. Jeg har al­drig tænkt på den slags ting i he­le mit liv. Men hun fik alt­så mig til at in­ter­es­se­re mig for det. Og så sag­de hun til mig en dag, om jeg ik­ke kun­ne skæ­re den for­hud væk på hen­de. Så sag­de jeg:

’ Jeg aner in­tet om, hvor­dan man gør den slags ting, du. Og blø­der det ik­ke?”, ly­der det på bån­din­ter­viewet med Pe­ter Fre­de­rik­sen.

Mø­de med Jørn Ege

Han for­tæl­ler så, at han lær­te sig at om­skæ­re kvin­der hos den kend­te dan­ske, nu af­dø­de pla­stik­kirurg Jørn Ege.

» Der kom­mer Jørn Ege ind i bil­le­det. Jeg mø­der ham på Skod­s­borg Strand­vej til en mid­dag. Og jeg si­ger:

» Jeg har må­ske en kun­de til dig. Jeg ken­der en pi­ge i København og hun vil me­get ger­ne ha­ve fo­re­ta­get et kos­me­tisk ind­greb, men hun vil ha­ve, jeg skal la­ve det « .

Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen in­vi­te­re­de Jørn Ege ham ind på sin kli­nik i København og vi­ste ham, hvor­dan han skal om­skæ­re den kvin­de­li­ge præst.

» Du har ik­ke en la­ser­k­niv, så du må bru­ge en skal­pel el­ler en kirur­gisk saks « , skul­le Jørn Ege ha­ve for­talt dan­ske­ren.

» Og jeg hav­de få­et lo­kal­be­dø­vel­se af ham, og det gik fint, og der kom ik­ke sær­lig me­get blod og ef­ter ti da­ge var det he­let op « , for­tæl­ler Pe­ter Fre­de­rik­sen til Jørn Stjerneklar.

Jørn Ege dø­de i maj 2014, så han kan ik­ke be­kræf­te hi­sto­ri­en.

For­di Pe­ter Fre­de­rik­sen så­le­des selv åbent til et me­die har for­talt om, at han om­skæ­rer kvin­der, har BT valgt at of­fent­lig­gø­re hans navn og bil­le­de.

Da Pe­ter Fre­de­rik­sen flyg­ter til Sydafrika i 2006 for at und­gå en rets­sag og dom for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se, åb­ner han en vå­ben­for­ret­ning i Blo­em­fon­te­in og se­ne­re end­nu en for­ret­ning i ho­ved­sta­den Ma­seru i Leso­t­ho. Men han har få­et blod på tan­den med at le­ge dok­tor og kom­mer i kon­takt med en kvin­de, som om­skæ­rer un­ge pi­ger i kon­ge­ri­get Leso­t­ho.

» Jeg er nok den ene­ste hvi­de mand, som har få­et lov at over­væ­re om­skæ­ring af kvin­der i Leso­t­ho « , si­ger han på lyd­op­ta­gel­sen .

På bån­det for­kla­rer Pe­ter Fre­de­rik­sen, at de un­ge kvin­der i Leso­t­ho skal gen­nem et fle­re må­ne­der langt ri­tu­al for at bli­ve mod­ne til æg­te­skab. Ritualet en­der med om­skæ­ring. Der er som re­gel 12- 15 pi­ger i grup­pen.

’ Det er en lil­le hyt­te, hvor den dame sid­der in­de. Hun har en kniv, og så har hun no­get hvidt pul­ver, så hun har bed­re fat. Og så skæ­rer hun”.

Jørn Stjerneklar for­tæl­ler, at Pe­ter Fre­de­rik­sen gik helt ned i de­talj­en om om­skæ­rin­gen af de un­ge pi­ger og for­tal­te ham ting, som han først vil for­sø­ge at få be­kræf­tet i Leso­t­ho, før han de­ler dem med of­fent­lig­he­den.

Men iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen spør­ger den afri­kan­ske om­skæ­rer ham, om han har no­gen er­fa­ring med om­skæ­ring, hvor­til dan­ske­ren sva­rer:

» Ja, det har jeg. For jeg kan gø­re det, uden det gør ondt, du skæ­rer ba­re. «

Ransag­ning i tors­dags

Da po­li­ti­et i tors­dags ransa­ge­de Pe­ter Fre­de­rik­sens hjem i Blo­em­fon­te­in fandt de – ud­over de 21 køns­de­le – og­så me­di­cin til lo­kal­be­dø­vel­se og kirur­gisk ud­styr.

Den ene køns­del til­hø­rer hans afri­kan­ske hu­stru. Hvem de an­dre 20 kvin­der er, ef­ter­for­sker det syd­afri­kan­ske po­li­ti i dis­se da­ge. De har via de syd­afri­kan­ske me­di­er ef­ter­lyst kvin­der, som måt­te ha­ve væ­ret un­der kni­ven hos den 63-åri­ge dan­sker.

Fo­to­graf Jørn Stjerneklar for­tæl­ler, at han kun er be­kendt med om­skæ­rin­gen af den dan­ske præst og Pe­ter Fre­de­rik­sens afri­kan­ske hu­stru og hen­des ve­nin­de.

» Han for­tal­te mig ik­ke, at han hav­de 21 kvin­ders køns­de­le lig­gen­de i sin dybfry­ser « .

PE­TER FRE­DE­RIK­SEN Pe­ter Fre­de­rik­sen er født i 1952 i Gl. Hol­te. Hans bedste­far var tagtæk­ker, hans far var tagtæk­ker, og han blev og­så selv en suc­ces­rig tagtæk­ker for de ri­ge og kend­te i Nordsjælland. Han har tre voks­ne børn fra et tid­li­ge­re æg­te­skab i Dan­mark. Han har des­u­den en søn på fi­re år og en søn på knap to år i Afri­ka med kvin­den, der nu har meldt ham til po­li­ti­et. I Dan­mark har han tre dom­me for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Den sid­ste dom fik han i 2010, hvor han fik seks må­ne­ders ube­tin­get fængsel. Han har al­drig af­so­net sin straf, da han flyg­te­de til Afri­ka umid­del­bart ef­ter po­li­ti­et hav­de ransa­get hans hjem i 2006.

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.