Hef­tigt æg­te­skab

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj

PÅ FLUGT

Den 63- åri­ge dan­sker Pe­ter Fre­de­rik­sen blev tors­dag an­holdt i Sydafrika ef­ter po­li­ti­et fandt 21 kvin­de­li­ge køns­de­le i man­dens fry­ser i Blo­em­fon­te­in. Man­den har i fem år væ­ret på flugt fra dansk po­li­ti.

Pe­ter Fre­de­rik­sen bli­ver frem­stil­let i ret­ten i mor­gen. Men umid­del­bart set det ud til, at han får svært ved at bort­for­kla­re det bizar­re fund i fry­se­ren. Det er man­dens hu­stru fra Leso­t­ho, som har an­meldt ham. De har sam­men to små børn.

» Det var et tu­mul­t­ag­tigt æg­te­skab. Hu­stru­en har tid­li­ge­re få­et ham an­holdt i Leso­t­ho for at ha­ve mal­trak­te­ret hen­des kønsor­ga­ner. Men han fik hu­stru­en til at træk­ke ankla­gen tilbage, « for­tæl­ler den dan­ske fo­to­graf Jørn Stjerneklar, som in­ter­viewe­de man­den i ju­ni år til en ra­di­o­do­ku­men­tar om hans ut­ro­li­ge liv.

» Vi har fun­det 21 køns­de­le fra 21 for­skel­li­ge kvin­der. Man­dens hu­stru er den ene af kvin­der­ne. Vi er nu ved at ef­ter­for­ske, hvem de an­dre 20 er, « si­ger syd­afri­kansk po­li­tis tals­mand Hangwa­ni Mu­laudzi til BT.

Ejer vå­ben­for­ret­ning

Syd­afri­kansk po­li­ti kon­fi­ske­re­de - for­u­den køns­de­le­ne - be­dø­ven­de me­di­cin, kirur­gisk ud­styr og fo­tos i man­dens be­sked­ne ræk­ke­hus i be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.