’ Der er ik­ke man­ge lys­punk­ter i ver­den’

Øko­no­misk sort­syn præ­ger A. P.- Møl­ler- Mær­sks top­di­rek­tør

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Fo­to: Sø­ren Bid­strup

ØKO­NO­MI

Vi skal ik­ke for­ven­te vækst og øko­no­misk frem­gang i den nær­me­ste frem­tid.

Så­dan ly­der den ned­slå­en­de mel­ding fra adm. di­rek­tør i A. P. Møl­lerMær­sk, Nils Sme­de­gaard Andersen.

I et in­ter­view med Ber­ling­s­ke si­ger han ær­ligt, at der li­ge nu er fle­re pi­le, der pe­ger nedad end opad.

Lang­som vækst

» Der er ik­ke man­ge lys­punk­ter, når vi ser ud i ver­den. Som virk­som­hed må vi plan­læg­ge ud fra, at det her er en bli­ven­de til­stand med lang­som vækst, « si­ger Nils Sme­de­gaard Andersen.

Nils Sme­de­gaard er ik­ke hvem som helst. Han le­der 90.000 me­d­ar­bej­de­re for­delt over he­le ver­den. Han navi­ge­rer dag­ligt i en lang ræk­ke konjunk­tur­føl­som­me for­ret­nin­ger i det store A. P. Møl­ler- Mær­sk­kong­lo­me­rat.

Der­u­d­over er han næst­for­mand i Eu­ro­pe­an Ro­und Tab­le of In­du­stri­a­lists – et net­værk med før­en­de eu­ro­pæ­i­ske top­le­de­re.

Sme­de­gaard si­ger til Ber­ling­s­ke, at han li­ge nu ser USA som et af få lys­punk­ter.

» Det mest solide li­ge nu er USA. Her er der en pæn og so­lid vækst. Det går godt i Østafri­ka, mens Vestafri­ka er ramt af olie­pris­fal­det. De nye store mar­ke­der som Bra­si­li­en og Rusland er ramt af re­ces­sion, In­di­en er usik­ker, og vi skal reg­ne med lavvækst i Eu­ro­pa, « ud­dy­ber Nils Sme­de­gaard Andersen over for Ber­ling­s­ke.

Svært at træk­ke ud­læn­din­ge til

I in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke ef­ter­la­der Nils Sme­de­gaard Andersen og­så et par po­li­ti­ske bud­ska­ber. Er­hvervs­kli­ma­et i Dan­mark får ro­ser, mens han dum­per for­sker­ord­nin­gen

» Dan­mark er et fan­ta­stisk godt sted at dri­ve virk­som­hed. De virk­som­he­der, som vi har væ­ret in­vol­ve­ret i på dansk grund, har al­le øget an­tal­let af an­sat­te over de se­ne­ste 10 år. Det helt store pro­blem er at til­træk­ke ta­len­ter fra ud­lan­det, der ik­ke ba­re vil væ­re her tre, fem el­ler syv år, men som bræn­der for en kar­ri­e­re i A. P. Møl­ler – Mær­sk he­le vej­en op i sy­ste­met. Vi vil ger­ne ha­ve fle­re uden­land­ske ta­len­ter, der kom­mer til Dan­mark på per­ma­nent op­hold. Løs­nin­gen på det er ik­ke en for­sker­ord­ning, men en be­skat­ning som flug­ter med be­skat­nings­ni­veau­et i an­dre lan­de, « si­ger Nils Sme­de­gaard Andersen til Ber­ling­s­ke.

.

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i A. P. Møl­ler- Mær­sk tror ik­ke på et snar­ligt op­sving.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.