Oliesalg i spil in­den Dong skal på bør­sen

BT - - NYHEDER -

BØRSNO­TE­RING

Den læn­ge ven­te­de børsno­te­ring af Dong Ener­gy er nu kom­met et skridt nær­me­re.

Ener­gi­sel­ska­bet præ­sen­te­re­de i går sin kø­re­plan mod en børsno­te­ring, og ener­gi­sel­ska­bet har sat tur­bo på. Op­rin­de­ligt var pla­nen, at Dong skul­le på bør­sen in­den 2018, men af sel­ska­bets pla­ner frem­går det, at man vil børsno­te­res ’ hur­tigst mu­ligt’ – dog se­ne­st om 18 må­ne­der, skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Der­med teg­ner det til, at Dan­mark in­den marts 2017 får sin stør­ste børsno­te­ring i mindst ty­ve år og må­ske no­gen­sin­de.

» Det­te er et po­si­tivt skridt for kon­cer­nen og en milepæl på sin vis. Men det er ik­ke no­gen må­l­linje; det er et skridt på vej­en til at gø­re Dong Ener­gy til en af de stær­ke­ste og grøn­ne­ste ener­gi­kon­cer­ner i Eu­ro­pa, « si­ger top­chef i Dong Hen­rik Poul­sen, der dog ik­ke tør spå om, hvor­når ’ hur­tigst mu­ligt’ bli­ver:

» Det tør jeg ik­ke sæt­te tid på. Jeg ved det ik­ke end­nu. Det er no­get, som vi vil gå i gang med at stu­de­re nær­me­re. Vi si­ger in­den for 18 må­ne­der, og vi si­ger hur­tigst mu­ligt. I det lig­ger der og­så, at vi ger­ne vil gi­ve ak­tio­næ­rer­ne mak­si­mal flek­si­bi­li­tet. Jo hur­ti­ge­re, vi kan gi­ve dem børsno­te­rings­k­nap­pen, jo bed­re. «

Sælger må­ske ar­ve­søl­vet

Det er ik­ke den grøn­ne del, men to punk­ter in­den for olie- og ga­s­om­rå­det, der stjal op­mærk­som­he­den.

Først er der Dongs æld­ste for­ret­nings­om­rå­de, gas­di­stri­bu­tio­nen. Den­ne del af Dong skal sam­men med kon­cer­nens olie- og gas­rør­led­nin­ger sæl­ges til Ener­gi­net. dk, som er 100 pro­cent ejet af sta­ten. Det har væ­ret en pri­o­ri­tet fra sta­tens si­de at be­hol­de kon­trol­len over dis­se kri­ti­ske in­fra­struk­tur ele­men­ter, men sal­get af ak­ti­ver­ne er end­nu ik­ke gen­nem­ført, og det er uvist, om de bli­ver det in­den en børsno­te­ring.

Me­re op­sigtsvæk­ken­de er det, at Dong Ener­gy nu skal i gang med en stra­te­gisk gen­nem­gang af sin olie- og gas­for­ret­ning, den så­kald­te E& P- di­vi­sion. Sid­ste år om­sat­te den­ne gren af Dong for 14 mil­li­ar­der kro­ner, og E& P er der­med det stør­ste for­ret­nings­ben i Dong. Hvad den stra­te­gi­ske gen­nem­gang mun­der ud i er sta­dig åbent, men top­chef Hen­rik Poul­sen vil ik­ke af­vi­se, at det kan en­de med et salg af olie- gas­for­ret­nin­gen:

» Det er et af de sce­na­ri­er, vi vil gå ind og eva­lu­e­re i den kom­men­de tid. E& P- for­ret­nin­gen har gjort det godt, og den gør det godt, og på den led er der man­ge ar­gu­men­ter for at ha­ve den som en del af kon­cer­nen. Men det er og­så klart, at der kan væ­re in­ve­sto­rer, som må­ske hel­le­re vil ha­ve et sel­skab, hvor pro­fi­len er teg­net end­nu skar­pe­re op, « si­ger han.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.