Nej til vac­ci­na­tion ko­ster tu­sin­der li­vet

BT - - NYHEDER -

SUND­HED

Det ko­ster liv, at man­ge dan­ske­re drop­per at bli­ve vac­ci­ne­ret mod in­flu­en­za.

Folk med en sær­lig ri­si­ko for at bli­ve al­vor­ligt sy­ge af in­flu­en­za sprin­ger of­te vac­ci­nen over, og det er sær­ligt be­kym­ren­de, me­ner læ­ge Sø­ren Bro­strøm fra Sund­heds­sty­rel­sen.

In­flu­en­za ko­ster år­ligt mel­lem 1.000 og 2.000 per­so­ner li­vet i Dan­mark. Og en del liv vil­le kun­ne red­des, hvis fle­re lod sig vac­ci­ne­re, vur­de­rer Sø­ren Bro­strøm.

» Hvis vi får en hø­je­re vac­ci­na­tions­dæk­ning, vur­de­rer vi, at man kan spa­re i hvert fald et par hund­re­de døds­fald i lø­bet af en in­flu­en­za­sæ­son. «

Dan­mark hal­ter langt ef­ter de in­ter­na­tio­na­le mål­sæt­nin­ger for in­flu­en­za- vac­ci­na­tion. Kun 45 pct. af de æl­dre over 65 år og cir­ka 30 pct. af de sær­ligt ud­sat­te blev vac­ci­ne­ret mod in­flu­en­za sid­ste år.

Det skal ses i ly­set af, at ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Who anbefaler, at mindst 75 pct. vac­ci­ne­res.

Sund­heds­sty­rel­sen har la­vet en un­der­sø­gel­se, hvor dan­sker­ne be­grun­der de­res nej til vac­ci­na­tion. Og man­ge sav­ner vi­den om virk­ning og bi­virk­nin­ger, in­den de tør la­de vac­ci­ne­re, for­tæl­ler Sø­ren Bro­strøm.

» Der er alt for man­ge i ri­si­ko­grup­pen, der tror, at in­flu­en­za ik­ke er al­vor­ligt for dem, og som hel­ler ik­ke tror, de er i sær­lig ri­si­ko for over­ho­ve­det at bli­ve smit­tet. Vac­ci­na­tion er den bed­ste be­skyt­tel­se, vi har, « si­ger han.

Ri­si­ko­grup­pen tæl­ler folk, der ek­sem­pel­vis li­der af hjer­te- kar­syg­dom­me, ned­sat lun­ge­funk­tion, ast­ma og di­a­be­tes. Per­so­ner, der er æl­dre end 65 år, hø­rer og­så med – det sam­me gør svært over­væg­ti­ge og kvin­der, der er læn­ge­re i de­res gravi­di­tet end 12. uge.

BNB

Det der bli­ver en møg­dag. Men hav­de den in­flu­en­za­ram­te til­hørt ri­si­ko­grup­pen, vil­le det hav­de væ­ret langt me­re al­vor­ligt. Kun 45 pct af de æl­dre og 30 pct. af de sær­ligt ud­sat­te blev vac­ci­ne­ret mod in­flu­en­za sid­ste år. Ar­kiv­fo­to: Ma­ria Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.