De små har lange ’ ar­bejds­da­ge’

BT - - NYHEDER - Børn og stress.... Modelfoto.

AR­BEJDS­MIL­JØ

Ot­te ti­mer el­ler me­re i dag­ple­je, vug­ge­stue el­ler bør­ne­ha­ve. Det er hver­da­gen for 38 pro­cent af de dan­ske småbørn.

Det vi­ser en analyse, som YouGov har la­vet blandt 999 for­æl­dre til børn mel­lem nul og fem år, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Men det er alt for me­get tid i in­sti­tu­tion, me­ner bl. a. Stig Bro­strøm, der er pro­fes­sor i småbørns­pæ­da­go­gik ved DPU, Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Ot­te ti­mer i en in- sti­tu­tion er alt for lang tid for et lil­le barn. Ik­ke mindst for­di, vo­res dag­in­sti­tu­tio­ner er pla­get af højt lyd­ni­veau og en lav nor­me­ring, og pæ­da­go­ger­ne der­for ik­ke kan ska­be det rum for pau­ser og ro, som bør­ne­ne har brug for. Da­ge­ne bli­ver for hek­ti­ske, og det kan må­les i et for­hø­jet stres­sni­veau hos bør­ne­ne, « si­ger han til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Skal de lange da­ge i in­sti­tu­tio­ner gø­res kor­te­re, kræ­ver det, at ar­bejds­mar­ke­det gi­ver bed­re mu­lig­hed for del­tids- og flek­s­ar­bej­de, si­ger Tho­mas P. Bo­je, der er fa­mi­lieog ar­bejds­livs­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet. Han po­in­te­r­er, at un­der­sø­gel­ser har vist, at 70 pro­cent af de dan­ske for­æl­dre øn­sker at gå ned i tid, mens de­res børn er små. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.