Mi­ni­stre an­gri­ber

I spyt­ter i egen re­de, ly­der den hår­de kri­tik fra kul­tur­mi­ni­ster B

BT - - NYHEDER - Bo Li­de­gaard. An­dreas Kamm. Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

OM­DØM­ME

Kaa­re Kron­berg Pro­fi­ler i re­ge­rin­gen ret­ter nu et hårdt an­greb mod de dan­ske­re, der un­der den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­kri­se har kri­ti­se­ret den dan­ske ind­sats over for flygt­nin­ge i uden­land­ske me­di­er og har væ­ret med til at svær­te Dan­marks om­døm­me.

Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) me­ner, at dan­ske­re, der bag­ta­ler de­res eget land, ‘ spyt­ter i egen re­de’, mens den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­po­li­ti­ker Na­ser Kha­der si­ger til BT, at de be­dri­ver ‘ lands­ska­de­lig virk­som­hed’.

Dan­marks om­døm­me i ud­lan­det li­der i dis­se da­ge et vold­somt knæk. Store in­ter­na­tio­na­le me­di­er har tæt fulgt flygt­nin­ges des­pe­ra­te kamp for at slip­pe ud af det, der blandt flygt­nin­ge kal­des en frem­med­fjend­sk sta­tion på vej mod det forjæt­te­de Sve­ri­ge. Et stort, an­er­kendt me­di­um som New York Ti­mes har be­skre­vet flygt­nin­ge­nes hår­de tur gen­nem Dan­mark og for­talt hi­sto­ri­er om, hvor­dan de bli­ver spær­ret in­de og næg­tet mad af dansk po­li­ti.

De uvan­te sce­ner fra Dan­mark bli­ver bak­ket op af dan­ske­re, der en­ten som kil­der el­ler de­bat­tø­rer i in­ter­na­tio­na­le me­di­er, for­tæl­ler om en høj­re­d­rej­ning i dansk po­li­tik og ret­ter kri­tik af re­ge­rin­gens for­rin­ge­de in­te­gra­tionsy­del­ser og om­strid­te an­non­cer må­l­ret­tet flygt­nin­ge.

Politikens che­fre­dak­tør, Bo Li­de­gaard, har ek­sem­pel­vis i en analyse i New York Ti­mes be­skre­vet, hvor­dan Dan­mark er ble­vet for­tryl­let af en na­tio­na­li­stisk form for vel­færds­po­pulis­me; an­ført af Dansk Fol­ke­par­ti, der sty­rer de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er. me sig over. Tvær­ti­mod. » Dan­mark har in­tet at skam­me sig over. De, der bør skam­me sig, er dem, der spyt­ter i egen re­de og bag­ta­ler Dan­mark. Det hu­sker jeg alt for godt fra min egen tid som in­te­gra­tions- mi­ni­ster, « skrev Ven­stres kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der tors­dag i et op­sigtsvæk­ken­de de­bat­ind­læg i Ber­ling­s­ke:

Ber­tel Haar­der har ik­ke øn­sket at ud­dy­be ind­læg­get over for BT, men står ved si­ne ord.

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) kom­mer med en lig­nen­de bredsi­de i ons­da­gens ud­ga­ve af BT, hvor han af­vi­ser, at re­ge­rin­gen er skyld i, at Dan­mark har et dår­ligt ry.

» Jeg tror i høj grad, at det er et spørgs­mål om, at Dan­mark har en me­get åben de­bat. Det sæt­ter sig og­så, at nog­le me­get åbent har ar­ti­ku­le­ret og me­get of­fen­sivt har ta­get af­stand fra den nye re­ge­ring. Det sæt­ter sig og­så i de in­ter­na­tio­na­le me­di­er, « sag­de Kri­sti­an Jen­sen til BT.

Svensk for­ar­gel­se

Den ne­ga­ti­ve om­ta­le af Dan­mark har iføl­ge dan­ske­re i ud­lan­det al­le­re­de få­et føl­ger. En svensk po­li­ti­ker kal­der Dan­mark for ‘ Un­garn Light’. Og den i USA bo­sid­den­de dan­sker Jim­my May­mann - tid­li­ge­re di­rek­tør for ne­ta­vi­sen Huf­fing­ton Post og nu vi­ce­præ­si­dent hos in­ter­net­gi­gan­ten AOL - for­tæl­ler bl. a., at ame­ri­ka­ner­ne nu be­mær­ker, at han er dansk ef­ter, at fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er har be­skre­vet Dan­mark som frem­med­fjend­sk.

» Ame­ri­ka­ner­ne ser mis­bil­li­gen­de på det, der sker i Dan­mark, sag­de han til BT i man­dags.

Ud­lan­dets op­fat­tel­se af Dan­mark står dog i skæ­ren­de kon­trast til fle­re ny­li­ge un­der­sø­gel­ser, der fak­tisk

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015 stemp­ler Dan­mark som et af de lan­de, der til­by­de­re asylan­sø­ge­re de bed­ste for­hold i Eu­ro­pa.

I en un­der­sø­gel­se som Eu­ro­pe­an Co­un­cil on Re­fu­ge­es and Exi­les tid­li­ge­re den­ne uge ud­ar­bej­de­de for Po­li­ti­ken, sco­rer Dan­mark topka­rak­ter, når det hand­ler om asylan­sø­ger­nes øko­no­mi­ske ydel­ser, ind­kvar­te­ring og sags­be­hand­lings­tid blandt de eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Kun Tys­kland sco­rer et sam­let snit, der er hø­je­re.

Fle­re lom­me­pen­ge

Og fre­dag brag­te ty­ske Die Welt en ar­ti­kel, der vi­ste, at flygt­nin­ge får fle­re lom­me­pen­ge i Dan­mark end ek­sem­pel­vis Sve­ri­ge, der el­lers kri­ti­se­rer Dan­mark.

Det kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem Na­ser Kha­der me­ner, at der er ta­le om lands­ska­de­lig virk­som­hed, når ’ selv­ret­fær­di­ge’ dan­ske­re la­der sig for­ar­ge over den dan­ske flygt­nin­gepo­li­tik i ud­lan­det.

Folks eg­ne hold­nin­ger

» Jeg kan slet ik­ke gen­ken­de det her med, at Dan­mark er frem­med­fjend­sk. Det hand­ler om folk, der ik­ke bry­der sig om re­ge­rin­gens po­li­tik, og så så er det de­res egen hold­ning, de ge­ne­ra­li­se­rer ud fra, « si­ger Na­ser Kha­der til BT.

BT har talt med bå­de Bo Li­de­gaard og An­dreas Kamm, som ik­ke fø­ler sig ramt af re­ge­rin­gens kri­tik.

» Nu er det jo ik­ke mig, der bag­ta­ler Dan­mark i ud­lan­det. Det er no­get re­ge­rin­gen gør og me­get ak­tivt. Den in­dryk­ker så­gar an­non­cer i uden­land­ske avi­ser for at be­kræf­te de for­dom­me, der hersker om Dan­mark og dansk flygt­nin­gepo­li­tik. Jeg prø­ver tvær­ti­mod at for­kla­re, hvad der får re­ge­rin­gen til at gø­re no­get så selv­de­struk­tivt for fæd­re­lan­det, « si­ger Bo Li­de­gaard.

An­dreas Kamm fø­ler sig hel­ler ik­ke ramt.

» Nej, det er jo det, jeg er her for. At for­sva­re flygt­nin­ges ret­tig­he­der. Jeg si­ger in­tet til uden­land­ske me­di­er, som jeg ik­ke og­så si­ger her­hjem­me. «

Bur­de du ik­ke ha­ve nu­an­cer med om, at vi fak­tisk lig­ger i top, hvad an­går asylan­sø­ge­res for­hold?

» Jeg har wor­ld- wi­de sagt, at Dan­mark er et af de mest vel­lyk­ke­de lan­de, hvad an­går for­hold for flygt­nin­ge, uan­set at der bli­ver la­vet nog­le re­gu­le­rin­ger, jeg ik­ke bry­der mig om. Det har jeg sagt igen igen igen. Det er po­li­ti­ker­ne selv, som ik­ke ta­ler pænt om Dan­mark. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.