Mi­cha­la Ben­dixen: Re­ge­rin­gen bag­ta­ler sig selv

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION 2

Mi­cha­la Ben­dixen fra den fri­vil­li­ge hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tion Re­fu­ge­es Welco­me er en af de dan­ske­re, der jævn­ligt har kri­ti­se­ret, at Dan­mark be­hand­ler flygt­nin­ge dår­ligt.

Men i au­gust i år vend­te hun på en tal­ler­ken. I et de­bat­ind­læg i The Gu­ar­di­an op­for­dre­de hun flygt­nin­ge til at ta­ge til Dan­mark og gav syv grun­de her­til.

Du har læn­ge væ­ret kri­tisk over for den dan­ske flygt­nin­gepo­li­tik. Bag­ta­ler du Dan­mark?

» Det er In­ger Støj­berg og mi­ni­ste­ri­et, der bag­ta­ler Dan­mark. Jeg sy­nes ik­ke, at der er an­dre , der gør det. «

Hvad med in­te­gra­tions­pro­ble­mer­ne. De er vel og­så en del af vir­ke­lig­he­den. Skal den hi­sto­rie ik­ke og­så for­tæl­les?

» De er to for­skel­li­ge hi­sto­ri­er, som ik­ke skal blan­des sam­men. 85 pro­cent af dem, der kom­mer til Eu­ro­pa, er flygt­nin­ge. De har brug for be­skyt­tel­se. Man skal red­de folk først, og så kom­mer in­te­gra­tio­nen bag­ef­ter. «

Men nu­ti­dens flygt­nin­ge gi­ver jo frem­ti­dens in­te­gra­tions­pro­ble­mer…

» Man bli­ver nødt til at ta­ge det i den rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge. Man kan ik­ke ta­le in­te­gra­tion, mens folk druk­ner. «

Og så valg­te du at for­tæl­le, hvor godt et asyl­land Dan­mark er….

» Dan­mark er et godt asyl­land. An- er­ken­del­ses­pro­cen­ter­ne er hø­je, og flygt­nin­ge­ne sid­der ik­ke så læn­ge i asyl­cen­tre­ne. Men der er sta­dig grund til at kri­ti­se­re­re Dan­mark in­ter­nt, for selv­føl­ge­lig kan det bli­ve bed­re, og der er sta­dig pro­ble­mer i asyl­pro­ces­sen. Men når flygt­nin­ge­ne la­der væ­re med at sø­ge til Dan­mark, så er det for­di re­ge­rin­gen og dens skræm­me­kampag­ner vir­ker. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.