For­sker: Jeg vil vi­se en an­den si­de af Dan­mark

BT - - NYHEDER - Men man står tilbage med et ind-

KON­FRON­TA­TION 1

Su­ne Haugs­bøl­le er en af de for­ske­re, der skri­ver om Dan­mark. Blandt an­det i New York Ti­mes in­ter­na­tio­na­le ud­ga­ve, hvor han står bag et ind­læg med tit­len ‘ Den­mark shouldn’t say no to re­fu­ge­es’.

Han me­ner, at Dan­mark skal åb­ne op for flygt­nin­ge som Sve­ri­ge og Tys­kland li­ge­som han me­ner, at da­gens flygt­nin­gepo­li­tik står i skarp kon­trast til den må­de jø­de­r­ne blev red­det på i 1943. Ar­tik­len er stærkt kri­tisk over for re­ge­rin­gens stram­mer- linje, mens den fol­ke­li­ge re­ak­tion på flygt­nin­ge­strøm­men be­skri­ves i po­si­ti­ve ven­din­ger. Af sam­me grund me­ner Su­ne Haugs­bøl­le fak­tisk ik­ke, at han be­skri­ver et ne­ga- tivt bil­le­de af Dan­mark. » En af de ting, jeg vil med ar­tik­len er net­op at gø­re op­mærk­som på, at der var en fol­ke­lig re­ak­tion imod den po­li­ti­ske linje. Der er no­get, der har æn­dret sig. Når det så er sagt, så er det jo de­mo­kra­tisk nok, for re­ge­rin­gen er valgt på at føl­ge den linje, « si­ger Su­ne Haugs­bøl­le.

tryk af, at ‘ der er no­get galt i Dan­mark’.

» Ja, det er rig­tigt, men det er et for­søg på at be­skri­ve, hvad der fo­re­går i Dan­mark. Vi er split­te­de, Eu­ro­pa er split­tet, og det er vig­tigt at på­pe­ge. Det er vig­tigt, at vi udadtil ik­ke kun bli­ver re­præ­sen­te­ret af vo­res po­li­ti­ke­re. Jeg vil ger­ne ud til et bre­de­re pu­bli­kum og vi­se, at der er to syn på det, der fo­re­går. Vi skal ik­ke væ­re en be­folk­ning, der luk­ker græn­sen og så ik­ke me­re. «

Bag­ta­ler du Dan­mark?

» Jeg kan ik­ke se, at det er en bag­ta­lel­se. Det er et for­søg på at vi­se, at der er an­dre hold­nin­ger end re­ge­rin­gens, « si­ger Su­ne Haugs­bøl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.