Sig­ne Wen­ne­berg: Dan­mark er et dej­ligt land

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION 3

For­fat­ter og jour­na­list Sig­ne Wen­ne­berg er og­så en af de dan­ske­re, som har skre­vet om den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­kri­se i uden­land­ske mei­der.

I Huf­fing­ton Post un­der over­skrif­ten ’ Re­fu­gee Love Storm: We Are Not Our Gover­n­ment’ ro­ser Sig­ne Wen­ne­berg de man­ge dan­ske­re, der tog sa­gen i egen hånd og hjalp de flygt­nin­ge, der kryd­se­de den dan­ske græn­se. Alt imens klan­drer hun det of­fi­ci­el­le Dan­mark.

Sig­ne Wen­ne­berg be­skri­ver bl. a., at de store be­slut­nin­ger i kri­se­ti­der ik­ke bli­ver ta­get af de dan­ske po­li­ti­ke­re, men af po­li­ti­et. Og hjæl­pen til flygt­nin­ge kom­mer ik­ke fra det of­fi­ci­el­le Dan­mark, men fra fri­vil­li­ge

mænd og kvin­der.

Er du med til at teg­ne et ne­ga­tivt bil­le­de af det of­fi­ci­el­le Dan­mark?

» Jeg teg­ner ik­ke no­get dår­ligt bil­le­de af Dan­mark, jeg prø­ver tvær­ti­mod at ret­te op på det ne­ga­ti­ve bil­le­de, som re­ge­rin­gen har skabt. Jeg er så flov over, hvad mi­ne ame­ri­kan­ske ven­ner kan læ­se om Dan­mark, så der­for føl­te jeg mig kal­det til at si­ge, at vi er ik­ke vo­res re­ge­ring; vi er ven- li­ge, og vi ta­ger godt imod frem­me­de, der kom­mer til vo­res dør, « si­ger Sig­ne Wen­ne­berg.

Men bør du ik­ke og­så næv­ne, at der po­li­tisk fak­tisk er sør­get for rig­tig go­de for­hold for asylan­sø­ge­re i Dan­mark.

» Det var der så en an­den blog­ger, der har gjort. Den var li­ge­som ta­get. Men jeg be­kræf­ter, at der er ret go­de for­hold. Jeg skri­ver bl. a., at al­le, der mø­der en sy­rer på gen­nem­rej­se i Dan­mark skal over­ta­le ved­kom­men­de til at bli­ve, for­di Dan­mark er et dej­ligt og ven­ligt land. «

Men re­ge­rin­gen har vel og­så sør­get for, at der er go­de for­hold. Skal det ik­ke og­så med?

» Det er jo den tid­li­ge­re re­ge­rings fortje­ne­ste, « si­ger Sig­ne Wen­ne­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.