Græn­se­kri­ge ’’

Lands­mø­der: Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

DF ÅRS­MØ­DE

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen skæn­des åbent om flygt­nin­ge­kri­sen fra hver sit lands­mø­de i Her­ning og Aal­borg.

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand er util­freds med bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, men det var især, da han tal­te om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at der blev brugt hår­de ord.

Det er nær­mest Met­te Fre­de­rik­sens skyld, at det er kom­met så vidt, me­ner DF- for­man­den.

» Kæ­re Met­te Fre­de­rik­sen. Det var jer, der fjer­ne­de den græn­se­kon­trol, vi for fi­re år si­den el­lers af­tal­te med den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring skul­le ge­nind­fø­res.

Det var jer, der pra­le­de af, at det var så godt som det før­ste, I gjor­de ef­ter fol­ke­tings­val­get i 2011, « si­ger han.

» Det var jer, der med je­res po­li­tik for­år­sa­ge­de, at fle­re ud­læn­din­ge kom her­til på je­res vagt de se­ne­ste fi­re år bl. a. ved mar­kant hø­je­re ydel­ser til dem, der kom her­til. I har et an­svar. Der er en reg­ning at be­ta­le. Så er ti­den ik­ke til at fly­ve un­der ra­da­ren. Ti­den er in­de til at se je­res an­svar i øj­ne­ne, « ly­der det fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der og­så be­skyl­der Met­te Fre­de­rik­sen for at væ­re tavs om flygt­nin­ge­kri­sen og i sit stille sind glæ­de sig over, at det er Løk­ke, der sid­der med pro­ble­met.

Thu­le­sen me­ner, at flygt­nin­ge­kri­sen er præ­cis, hvad DF ad­va­re­de om, men in­gen vil­le lyt­te – hel­ler ik­ke Løk­ke.

» Nog­le gan­ge er det rig­tig tr­æls at få ret. Vi har læn­ge sagt, at den mil­dest talt lem­fæl­di­ge og ufor­svar­li­ge hånd­te­ring af græn­se­kon­trol­len rundt om Eu­ro­pa vil­le for­år­sa­ge ka­ta­stro­fer. Det har det gjort. Vi fik desvær­re ret, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der hol­der par­tiets 20. års­mø­de, det stør­ste no­gen­sin­de med ca. 1.600 gæ­ster.

Løk­ke ryster på hæn­der­ne

Til re­ge­rin­gen si­ger Thu­le­sen Da­hl:

» Det har væ­ret us­kønt at se, at ud­læn­din­ge, ba­re de er man­ge nok og pres­ser nok på ved græn­sen, kan tvin­ge en po­li­ti­le­del­se i knæ og en re­ge­ring til at ryste på hæn­der­ne. Og det har og­så væ­ret us­kønt at hø­re på, at ’ alt er sket ef­ter bo­gen’, og hvad

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

Det var jer, der med je­res po­li­tik for­år­sa­ge­de, at fle­re ud­læn­din­ge kom her­til på je­res vagt de se­ne­ste fi­re år bl. a. ved mar­kant hø­je­re ydel­ser til dem, der kom her­til. I har et an­svar. Der er en reg­ning at be­ta­le

re­ge­rin­gen nu el­lers har sagt om den sag. Vi vil ha­ve ge­nind­ført græn­se­kon­trol­len. Vi vil ha­ve kon­trol med græn­ser­ne, og vi skal nytæn­ke og om­læg­ge vo­res asyl­po­li­tik, « si­ger han.

Han har dog mod sin vil­je måt­tet se til, mens Lars Løk­ke åb­ne­de dø­ren for 1.000 yder­li­ge­re flygt­nin­ge og af­vi­ste DFs krav om, at de skul­le sen­des hjem igen, når det var mu­ligt. Thu­le­sen me­ner, at Løk­ke har lagt sig alt for tæt op ad den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel, og at det er Met­te Fre­de­rik­sen, der gør det mu­ligt.

» Løk­ke har lagt sig tæt op ad den ty­ske linje og det er en slin­gre­kurs. Sid­ste mandag sag­de re­ge­rin­gen at Dan­mark ik­ke skul­le væ­re med i EUs om­for­de­lings­si­tu­a­tion. Tre da­ge ef­ter vil de ger­ne al­li­ge­vel. No­gen har lagt pres på Dan­mark, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, for­mand

for Dansk Fol­ke­par­ti Thu­le­sen Da­hl i en snak ef­ter ta­len.

» Det med at føl­ge det eu­ro­pæ­i­ske spor, det er jo no­get, Løk­ke kan la­ve, for­di Met­te Fre­de­rik­sen er enig i det. Hvis hun ik­ke syn­tes, kun­ne han jo ik­ke gø­re det, « si­ger Thu­le­sen Da­hl og hen­vi­ser til, at S bak­ker op om Løk­kes plan om at ta­ge yder­li­ge­re 1.000 flygt­nin­ge.

» Så snart man kom­mer i re­ge­ring, sy­nes man åben­bart, den bed­ste po­li­tik er, at man ik­ke kan klem­me et A4- ark ind mel­lem dansk og tysk po­li­tik. Jeg sav­ner en røst, der si­ger no­get an­det end Mer­kel. Schen­gen­reg­ler­ne står i vej­en for dansk græn­se­kon­trol, og hvis det bli­ver et ja 3. de­cem­ber, så stad­fæ­ster dan­sker­ne de Schen­gen-reg­ler, der for­hin­drer os i at få græn­se­kon­trol, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.