Død­spi­lot før­te lyk­ke­dag­bog

Pi­lo­ten An­dreas Lubitz, som i marts fl øj 149 men­ne­sker i dø­den, før­te ’ lyk­ke­dag­bog’ op til tra­ge­di­en. Han kon­sul­te­re­de op mod 40 læ­ger og tog be­ro­li­gen­de me­di­cin

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

TYS­KLAND

Det er sta­dig en gå­de, hvor­for den 27-åri­ge An­dreas Lubitz sty - re­de den store Air­bus- ma­ski­ne ned i det fran­ske al­per 24. marts, hvor 150 men­ne­sker in­klu­si­ve ham selv om­kom.

Men alt ty­der på, at den un­ge ty­ske mand med al­le mid­ler for­søg­te at dæk­ke over, hvor syg af de­pres­sion han egent­lig var.

Det vi­ser en gen­nem­gang af sa­gen, som den ty­ske avis Bild har la- vet på bag­grund af ak­tind­sigt hos ankla­ge­myn­dig­he­den i Düsseldorf.

Bild skri­ver, at An­dreas Lubitz som en del af te­ra­pi­en før­te en form for lyk­ke­dag­bog i må­ne­der­ne op til tra­ge­di­en, hvor han skrev po­si­ti­ve be­mærk­nin­ger om sit liv og vel­be­fi nden­de.

Sov næ­sten ik­ke

Blandt an­det no­te­re­de han: » I det store he­le er alt okay « . » Blod­vær­di­er­ne er i or­den « . Li­ge­som han et sted no­te­re­de, at han kun hav­de so­vet 3,5 ti­me. Fle­re af dem eft er­fulgt af smileys. Den sid­ste er da­te­ret 8. marts - 16 da­ge in­den hans uger­ning.

I ste­det for at sy­ge­mel­de sig, kon­sul­te­re­de han iføl­ge Bild op imod 40 læ­ger, pri­mært psykiatere og øjen­læ­ger. Til sidst fi k han af en psy­ki­a­ter i Düsseldorf ud­skre­vet læ­ge­mid­ler­ne Mir­ta­ze­pam og Lora­ze­pam, mod angst, uro og de­pres­sion.

Fi­re me­di­ka­men­ter

I uger­ne op til styr­tet tog An­dreas Lubitz an­gi­ve­ligt he­le fi re for­skel­li­ge me­di­ka­men­ter.

I li­ve ane­de hans for­æl­dre og kæ­re­ste ik­ke, at han var i be­hand­ling for store psy­ki­ske pro­ble­mer. Og at han gik i selv­mord­s­tan­ker ane­de åben­bart in­gen. Kvin­den, som Lubitz dan­ne­de par med i ot­te år, be­skri­ver ham som ham som » glad « , » har­monisk « og » in­tens « . Fak­tisk hav­de den 27- åri­ge An­dreas Lubitz store pla­ner med for­hol­det. Han vil­le gift es i det kom­men­de år, og i 2017 øn­ske­de han at få børn, skri­ver Bild iføl­ge bt. dk.

Si­den er det kom­met frem, at han i da­ge­ne op til styr­tet søg­te eft er selv­mord­s­me­to­der på net­tet.

Den sid­ste fl yve­me­di­cin­ske un­der­sø­gel­se gen­nem­gik han 28. juli 2014. Den næ­ste skul­le fi nde sted 14. au­gust i år. Så langt kom det al­drig.

Den 24. marts lå­ste han sig in­de i co­ck­pit­tet og pro­gram­me­re­de der­næst au­to­pi­lo­ten til at dyk­ke mod jor­den. Fly­et blev knust mod en klip­pe­væg, og al­le om bord om­kom.

Sa­gen eft er­for­skes sta­dig af bå­de tysk og fransk po­li­ti.

149 men­ne­sker blev knust mod de fran­ske al­per, da An­dreas Lubitz over­tog sty­rin­gen med fly­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.