GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

De græ­ske væl­ge­re skal nok en gang udø­ve de­res de­mo­kra­ti­ske ret søn­dag, når der er valg til det græ­ske par­la­ment. På blot ét år har Græken­land haft to par­la­mentsvalg og en fol­ke­af­stem­ning om red­nings­pak­ken fra lan­dets kre­di­to­rer. Og der er ved at væ­re en vis træt­hed at spo­re hos græker­ne, vur­de­rer ek­stern lek­tor på In­sti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Tom Kri­sten­sen, der føl­ger val­get fra Græken­lands ho­ved­stad, At­hen. » Der er sta­dig­væk en stor grup­pe på ti pro­cent af dem, der for­ven­tes at stem­me, der end­nu ik­ke ved, om de fak­tisk vil stem­me ved det­te valg. Man kan godt for­ven­te, at valg­del­ta­gel­sen vil svin­de, « si­ger han og op­ly­ser, at stem­me­pro­cen­ten ved sid­ste par­la­mentsvalg i ja­nu­ar lå på godt 60. De par­ti­er, der støt­ter red­nings­pak­ken fra EU, ven­tes at kun­ne sam­le mel­lem 65- 70 pro­cent af stem­mer­ne. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.