SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

Fre­dag har den sy­ri­ske hær fo­re­ta­get mindst 25 luft an­greb mod Pal­myra, der er ind­ta­get af Is­la­misk Stat ( IS). Det er an­den dag i træk, at by­en bli­ver an­gre­bet, og iføl­ge Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der har fre­da­gens bom­bar­de­men­ter dræbt mindst 26 men­ne­sker her­un­der 12 IS- kri­ge­re. Tors­dag an­greb den sy­ri­ske hær og­så by­en Raqqua, der er Is­la­misk Stats ho­ved­by i det nord­li­ge Sy­ri­en. En kil­de for­tæl­ler, at det sy­ri­ske mi­li­tær er be­gyndt at bru­ge nye vå­ben, der er » me­get nøj­ag­ti­ge « . De nye vå­ben er le­ve­ret af den sy­ri­ske re­ge­rings al­li­e­re­de, Rusland, for­ly­der det. USA er be­kym­ret over ud­sig­ten til stør­re rus­sisk ind­blan­ding i kon­fl ik­ten i Sy­ri­en, og USA af­vi­ser Ruslands ide om at sam­ar­bej­de med den sy­ri­ske præ­si­dent Bas­har al- As­sad i for­hold til at be­kæm­pe Is­la­misk Stat.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.