Hjælp el ’’

BT - - NYHEDER - Git­te Rabøl, me­di­e­di­rek­tør i DR.

Jeg må si­ge, at to­nen har overrasket mig lidt

Cla­es Amund­sen fast.

» Jeg tror ik­ke, at den de­bat, der har væ­ret, æn­drer no­get som helst ved re­sul­ta­tet. Hver gang vi har en ind­sam­ling til uden­land­ske for­mål, op­le­ver vi, at der er nog­le, der spør­ger, hvor­for vi ik­ke sam­ler ind til dan­ske for­mål i ste­det for. Der­for gør vi os al­tid uma­ge for at for­tæl­le, at vi og­så gør me­get for at hjæl­pe i Dan­mark, « si­ger Cla­es Amund­sen.

Do­na­tio­ner­ne til ’ Hjælp Nu’ for­de­les blandt 12 nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, som hjæl­per flygt­nin­ge i Sy­ri­en og na­bo­lan­de som Jor­dan og Li­ba­non. Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges på at sik­re læ­ge­be­hand­ling, mad og tag over ho­ve­d­et til flygt­nin­ge­ne.

Mile­vidt fra vir­ke­lig­he­den

Bir­git­te Ma­beck, der er chef for fun­dra­i­sing og mar­ke­ting i Rø­de Kors, for­tæl­ler, at de ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer om ind­sam­lin­gen er mile­vidt fra den vir­ke­lig­hed, nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nens me­d­ar­bej­de­re mø­der.

» Vi op­le­ver, at dan­sker­ne ge­ne­relt re­a­ge­rer me­get po­si­tivt på ind­sam­lin­gen, og der er rig­tig man­ge, der ger­ne vil hjæl­pe. På en lil­le uge har vi få­et 2500 fri­vil­li­ge, som ger­ne vil gø­re alt, hvad de kan, for at hjæl­pe, og vi får al­le­re­de man­ge do­na­tio­ner fra bå­de pri­va­te og virk­som­he­der. Der­for er vo­res for­vent­nin­ger til Hjælp Nu og­så po­si­ti­ve, « si­ger Bir­git­te Ma­beck og fort­sæt­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.