!

BT - - NYHEDER -

DA­NI­EL BERGHOLDT, AAR­HUS:

» Det er et fint ini­ti­a­tiv, at DR og TV2 går sam­men om et ind­sam­lingsshow, men det er må­ske lidt ’ over­kill’. Dan­sker­ne hjæl­per i for­vej­en flygt­nin­ge rig­tig me­get i for­hold til an­dre lan­de. Og så er ti­m­in­gen lidt mær­ke­lig; der har væ­ret krig i Sy­ri­en i fle­re år, hvor­for har man ik­ke la­vet en ind­sam­ling til flygt­nin­ge­ne no­get før? Det kan let kom­me til at vir­ke lidt let­købt, nu hvor flygt­nin­ge­ne for al­vor ban­ker på vo­res dør. « MATILDE KJELDSEN, GAL­TEN: » Jeg me­ner godt, at vi kan hjæl­pe bå­de flygt­nin­ge­ne og de sva­ge her­hjem­me, så jeg for­står ik­ke kri­tik­ken af DR og TV2. Folk må selv be­stem­me, om de vil støt­te el­ler ej. «

SØ­REN NØHR JEN­SEN, AAR­HUS:

» Det er fint, at de­bat­ten er der, når man og­så dis­ku­te­rer for­hol­de­ne for ek­sem­pel­vis de æl­dre el­ler hjem­lø­se. Men li­ge i den­ne her sam­men­hæng er der ta­le om en akut si­tu­a­tion. Det er alt­så folk, som flyg­ter fra for­hold, vi ik­ke har den fjer­ne­ste idé om, og det sy­nes jeg godt, at vi kan støt­te. Men det er jo et ind­sam­lingsshow for li­censkro­ner, og det kan vir­ke­lig pis­se folk af. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.