Ler selv­hjælp?

BT - - NYHEDER - Fo­to: AFP, Reu­ters, Scan­pix

» Jeg vil­le væ­re enormt ked af, hvis man be­gynd­te at kon­klu­de­re på den ge­ne­rel­le fol­ke­stem­ning ud fra nog­le en­kelt­per­so­ners ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer. Vo­res op­le­vel­se er, at der i den dan­ske be­folk­ning er en stor vil­je til at hjæl­pe, og vi får rig­tig man­ge po­si­ti­ve hen­ven­del­ser. «

Før­ste kom­men­tar af­gø­ren­de

» Aflys je­res lort og lav en ind­sam­ling til no­get for­nuf­tigt « og » NEJ – ik­ke me­re – vi har hjul­pet nok. Mit tv er luk­ket søn­dag. Fa­mi­li­en spil­ler bræt­spil i ste­det « er blot nog­le af de kom­men­ta­rer, som ind­sam­lin­gen har af­født på TV 2 Dan­marks Fa­ce­book- si­de.

Men blot for­di 90 pro­cent af kom­men­ta­rer­ne til et op­slag på Fa­ce­book yt­rer én be­stemt hold­ning, så er det ik­ke lig med, at 90 pro­cent af be­folk­nin­gen de­ler den hold­ning.

Det si­ger Nat­ha­lie Lar­sen, di­gi­tal og so­ci­al me­dia ma­na­ger ved kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kie­se.

» Man kan ik­ke sæt­te lig­heds­tegn mel­lem, hvad man ser i kom­men­tar­spo­ret på Fa­ce­book, og hvad den dan­ske be­folk­ning over en bred kam me­ner, « si­ger Nat­ha­lie Lar­sen.

Hun for­kla­rer, at de før­ste kom­men­ta­rer of­te er af­gø­ren­de for, hvor­dan et kom­men­tar­spor ud­vik­ler sig. Hvis de før­ste kom­men­ta­rer er ne­ga­ti­ve, så vil en stor del af ak­ti­vi­te­ten i trå­den ef­ter­føl­gen­de væ­re ne­ga­tiv. Det sam­me gæl­der omvendt, hvis de før­ste kom­men­ta­rer er po­si­ti­ve.

» I det kon­kre­te til­fæl­de med ind­sam­lingsshowet er der fle­re in­di­ka­tio­ner på, at en del af kom­men­ta­rer­ne kan væ­re pro­du­ce­ret af fal­ske pro­fi­ler. Det kan væ­re or­ke­stre­ret gen­nem hem­me­li­ge Face­book­grup­per, som de­ler op­slag mel­lem hin­an­den og af­ta­ler stormen af ne- ga­ti­ve kom­men­ta­rer, el­ler der kan væ­re di­rek­te ta­le om køb af fal­ske pro­fi­ler og kom­men­ta­rer. Det er svært at be­vi­se, men der kan væ­re me­get stør­re kræf­ter på spil, end vi fo­re­stil­ler os, « si­ger Nat­ha­lie Lar­sen om shit­stormen, der har ramt DR og TV2 i ugens løb.

Stær­ke hold­nin­ger

Selv­om flygt­nin­ge­spørgs­må­let op­ta­ger man­ge og de­ler van­de­ne i Dan­mark li­ge nu, er den hår­de to­ne al­li­ge­vel kom­met bag på DR. Det sag­de Git­te Rabøl, me­di­e­di­rek­tør i DR, til BT tid­li­ge­re på ugen.

» Jeg må si­ge, at to­nen har overrasket mig lidt. Vi er jo selv­føl­ge­lig klar over, at når vi går ind i et em­ne­felt som det her, så har folk stær­ke hold­nin­ger til det. Men det er vig­tigt for mig, at vi hol­der fast i es­sen­sen: at der er 12 mil­li­o­ner i Sy­ri­en og nær­om­rå­der­ne, der har akut be­hov for hjælp. Og vi har mu­lig­hed og tra­di­tion for at hjæl­pe, « sag­de Git­te Rabøl.

Hjælp Nu- ind­sam­lin­gen lø­ber over skær­men i af­ten klok­ken 20, di­rek­te fra Vil­helm Lauritzen- ter­mi­na­len i Kø­ben­havns Luft­havn, og du kan se showet på bå­de DR1 og TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.