( Selv) cen­su­ren kom­mer sni­gen­de

Cen­sur og ik­ke mindst selv­cen­sur er på frem­march fle­re og fle­re ste­der. Yt­rings­fri­he­den er un­der pres

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

KI­NA: VÆK MED PE­TER PLYS!

FOR­BUDT

Det frie ord er ik­ke læn­ge­re helt så frit, som det har væ­ret. Yt­rings­fri­he­den er un­der sta­dig stør­re pres, og en stor del af pres­set kom­mer ik­ke kun fra cen­sur i lan­de med ik­ke- de­mo­kra­tisk sty­re.

Det kom­mer og­så i høj grad på grund af selv­cen­sur, hvor de, som har mu­lig­hed for at cen­su­re­re, gør det for en sik­ker­heds skyld af frygt for at kom­me til at kræn­ke no­gen.

Og det er be­kym­ren­de, me­ner bl. a. Na­ser Kha­der, MF og de­bat­tør.

Sagsø­ger avi­ser

» Vi, som er de­mo­kra­ter og går ind for yt­rings­fri­hed, er i min­dre­tal i øje­blik­ket. Først og frem­mest pga. cen­sur men og­så pga. selv­cen­sur. I man­ge ara­bi­ske lan­de bru­ger de at sagsø­ge avi­ser og an­dre me­di­er helt til kon­kurs for at true dem til at

SVE­RI­GE: PIP­PIS FAR OG FUGLENAVNE SLET­TET

I vo­res bro­der­land Sve­ri­ge er al­le børns hel­tin­de - fik­tions­fi­gu­ren Pip­pi Langstrøm­pe - ble­vet fa­der­løs. I al fald er han ik­ke læn­ge­re om­talt som ’ ne­ger­kon­ge’, som han el­lers hidtil er ble­vet i de kend­te Pip­pi- bø­ger og - film, for­di sven­sker­ne me­ner, det er stærkt kræn­ken­de og ned­sæt­ten­de at bru­ge or­det ne­ger. Og­så selv om Astrid Lind­gren skrev Pip­pi- bø­ger­ne på et tids­punkt, da or­det ik­ke blev op­fat­tet som ned­sæt­ten­de. Sam­ti­dig er ik­ke fær­re end 4.000 fuglenavne ble­vet æn­dret, så fug­le­ne ’ si­gø­j­ner­fin­ke’ og ’ ne­ger­fin­ke’ ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer i luft­la­ge­ne over Sve­ri­ge. høj grad selv­cen­sur. Bl. a. i sa­gen om Eck­ers­berg-ma­le­ri­et, som for ny­lig blev cen­su­re­ret af Fa­ce­book, for­di det vi­ste nø­gen­hed, « si­ger han om hand­lin­gen, hvor internet- gi­gan­ten dog bag­ef­ter gik ud og be­kla­ge­de.

Hit­ler på ara­bi­sk

» Jeg har og­så selv få­et fjer­net no­get fra min egen Fa­ce­book- si­de for få må­ne­der si­den. Det var, da jeg hav­de købt Hit­lers ’ Me­in Kampf’ på ara­bi­sk. Jeg tog et bil­le­de af bo­gens forside og lag­de det ud på si­den. Men blot et par da­ge se­ne­re var bå­de

DAN­MARK: BUSREKLAME NEJ TAK

bil­le­det og al­le de kom­men­ta­rer, der var med, fjer­net af Fa­ce­books cen­sur. Min po­in­te var - selv­føl­ge­lig - ik­ke at agi­te­re for Hit­lers pro­pa­gan­da, men at vi­se, at det fak­tisk er mu­ligt at kø­be Me­in Kampf i ara­bi­sk over­sæt­tel­se al­le ste­der i Mel­le­mø­sten. Men det he­le blev fjer­net fra min væg. Jeg bry­der mig be­stemt ik­ke om den form for be­græns­ning af yt­rings­fri­he­den, « si­ger Na­ser Kha­der. Atei­stisk Sel­skab har øn­sket at kø­be re­k­la­me­plads på Movi­as bus­ser i København. Men en strea­mer med tek­sten » Tal­te Jesus og Muham­med med en gud? « er fal­det for Movi­as ret­nings­linjer, for­di tek­sten hen­vi­ser til spe­ci­fik­ke re­li­gio­ner.

Den god­mo­di­ge og el­ske­li­ge bjørn Pe­ter Plys lig­ner IK­KE den ki­ne­si­ske præ­si­dent Xi Jin­ping! Det fast­slår i al fald det mæg­ti­ge lands øver­ste kom­mu­ni­sti­ske le­del­se. Og de me­ner det så me­get, at et bil­le­de, som vi­ser den gul- rø­de bam­se i en åben bil, er ble­vet fjer­net med stor om­hu fra al­le so­ci­a­le me­di­er af lan­dets cen­sur- myn­dig­he­der. Det har de, for­di sa­ti­ri­ke­re har dra­get sam­men­lig­ning mel­lem Plys- bjør­nen og Ki­nas præ­si­dent, da han tid­li­ge­re på må­ne­den blev fo­to­gra­fe­ret un­der en mi­li­tær­pa­ra­de, hvor han fra en åben bil in­spi­ce­rer ko­lon­ner af kampklæd­te sol­da­ter i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen af 70- året for An­den Ver­denskrigs af­slut­ning

I Hol­land har re­ge­rings­by­en Haag be­slut­tet at stop­pe en el­lers gam­mel fest­tra­di­tion, hvor sko­lebørn på Sct. Ni­co­laus Dag den 6. de­cem­ber klæ­der sig ud som ju­le­man­dens hjæl­per, som på de kan­ter hed­der Zwar­te Pi­et - Sor­te Per. År­sa­gen er, at Zwar­te Pi­et kan, me­ner by­sty­ret, op­fat­tes som væ­ren­de ra­ci­stisk, for­di bør­ne­ne ma­ler sig sor­te i an­sig­ter­ne. For­bud­det i Haag får be­tyd­ning for 10.000 sko­lebørn. Fle­re hol­land­ske kom­mu­ner ven­tes og­så at ind­fø­re for­bud mod tra­di­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.