Her er Ale­xan­dras

Der er ven­ner og ve­nin­der i bå­de Dan­mark og ud­lan­det, der kan trø­ste og gi­ve go­de råd, når det bræn­der på

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

NET­VÆRK

Ef­ter 20 år i Dan­mark og to skils­mis­ser står gre­vin­de Ale­xan­dra langt­fra ale­ne. En skils­mis­se reg­nes af for­ske­re for en af de hårdeste stress- be­last­nin­ger, vi ud­sæt­tes for. Sam­men med på­rø­ren­des død samt bo­lig- og jobskifte. Og en skils­mis­se i fuld of­fent­lig­hed og med kon­ge­hu­set som bagtæp­pe gør ik­ke sa­gen nem­me­re.

To gan­ge har Ale­xan­dra nu væ­ret ud­sat for det men­tale jord­s­kælv en skils­mis­se er samt de bøl­ge­skvulp det uvæ­ger­ligt gi­ver blandt ven­ner, be­kend­te og fa­mi­lie- re­la­tio­ner. Før­ste gang var i 2005, da den da­væ­ren­de prin­ses­se Ale­xan­dra blev skilt fra prins Joachim ef­ter næ­sten 10 års æg­te­skab.

Prin­ses­sen kun­ne sta­dig kal­de sig Hen­des Højhed prin­ses­se Ale­xan­dra, men da hun blev gift med Martin Jør­gen­sen i 2007, røg prin­ses­se­tit­len, og Ale­xan­dra blev ’ Hen­des Ex­cel­len­ce’, i sin egen­skab af gre­vin­de Ale­xan­dra Chri­sti­na af Fre­de­riks­borg.

En ti­tel hun blev til­delt af sin tid­li­ge­re svi­ger­mor, dron­ning Mar­gret­he, da Dron­nin­gen hav­de fød­sels­dag to år tid­li­ge­re.

Men Ale­xan­dra har for­må­et at be­va­re man­ge af si­ne ven­ner og kon­tak­ter.

» Hun har kun­net op­byg­ge et stærkt net­værk og har bi­be­holdt det, for­di hun har væ­ret en me­get cen­tral per­son i kon­ge­hu­set. Da hun kom ind i fa­mi­li­en, var der ik­ke an­dre nye, og hav­de ik­ke væ­ret det i man­ge år. Og på det tids­punkt hun kom, var der in­gen der vid­ste om Kron­prins Fre­de­rik no­gen­sin­de vil­le bli­ve gift el­ler få børn. Og så vil­le den gren af fa­mi­li­en plud­se­lig bli­ve me­get vig­tig. Der­for har hun haft me­get bed­re mu­lig­he­der for at knyt­te go­de for­bin­del­ser end dem, der er kom­met se­ne­re til ( Mary og Ma­rie, red.), « si­ger kon­ge­hus- eks­pert og hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der og­så for­tæl­ler, at Ale­xan­dra - på trods af sin skils­mis­se fra Joachim - har bi­be­holdt en ræk­ke ven­ner fra den dan­ske adel, som hun har mødt gen­nem prins Joachim og kon­ge­fa­mi­li­en, blandt an­det Ahle­feldt Laur­vig-fa­mi­li­en og We­dells­borg’er­ne.

» Selv­om man ry­ger ud af sel­ve kon­ge­hu­set, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man ry­ger ud af de ade­li­ge kred­se. Og hun har i me­get høj grad for­må­et at bi­be­hol­de kon­tak­ten til fle­re af de dan­ske adels­fa­mi­li­er, « si­ger Hov­bak­ke til BT.

I sid­ste uge ryste­de jor­den så igen un­der Ale­xan­dras ven­ne­kreds og pri­vat­liv. Og hun fik hårdt brug for de nær­me­ste blandt bå­de høj og lav.

I en kort pres­se­med­del­el­se for­ri­ge tirs­dag op­ly­ste den 51- åri­ge gre­vin­de, at æg­te­ska­bet med den 14 år yn­gre fo­to­graf Martin Jør­gen­sen var slut.

Og i et usæd­van­ligt in­ter­view, som Ale­xan­dra ef­ter­føl­gen­de hav­de ar­ran­ge­ret med nyheds­bu­reau­et Ritzau, gjor­de hun det klart, at det var hen­de, der hav­de sagt stop og smidt man­den ud.

Og at år­sa­gen var to vidt for­skel­li­ge må­der at leve på.

» Vi har ik­ke de sam­me vær­di­er læn­ge­re, og jeg kun­ne ik­ke se os ha­ve en frem­tid sam­men, « sag­de gre­vin­de Ale­xan­dra, der og­så af­slø­re­de, at be­slut­nin­gen om skils­mis­se ’ ik­ke har væ­ret nem’. fra Hong­kong, og Spen­cer har væ­ret ved Ale­xan­dras si­de ved al­le lej­lig­he­der.: fra bryl­lup­per­ne med Joachim og Martin, prin­ser­nes dåb og se­ne­st Ale­xan­dras 50- års fest sid­ste år.

Renée- Clai­re Spen­cer be­sø­ger jævn­ligt Ale­xan­dra, og bor i pragtvil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej, når hun kom­mer fra Lon­don på ve­nin­de- be­søg i Dan­mark.

En an­den god ven fra ti­den i Hong­kong er Da­mi­an Sibley. Han var fad­der ved prins Fe­lix dåb, og var og­så med til Ale­xan­dras 50- års fød­sels­dag sid­ste år.

En an­den ve­nin­de fra Hong­kong er den vil­de jet­set­ter og even­ty­rer An­na­bel­le Bond.

Hun bor i dag i USA, og er én blandt gan­ske få kvin­der i ver­den, der har be­ste­get syv af de hø­je­ste tinder på syv kon­ti­nen­ter.

En af Ale­xan­dras tæt­te­ste ve­nin­der her i lan­det er iføl­ge fle­re kil­der, kunst­hand­ler og gal­le­ri­e­jer Kri­sti­na Stok­ke­bro, der til dag­lig be­sty­rer sin egen vin­ta­ges­hop, ’ Vin­ta­ge Mar­ket’ på Hel­lerup Strand­vej.

’ Et vi­dun­der­ligt men­ne­ske’

An­dre næ­re ve­nin­der i nø­de­ns stund er iføl­ge kil­der med kend­skab til Ale­xan­dra og kon­ge­hu­set, Ale­xan­dras pri­vat­se­kre­tær Julie Vi­be Mi­chel­sen, Ni­na We­del- We­dells­borg, baronesse Re­bec­ca We­del- We­dells­borg, og sku­e­spil­le­rin­de og mo­del Clai­re Ross-Brown, der er kendt fra tv- se­ri­en ’ Klovn’.

De to går blandt an­det til fit­ness sam­men.

Ross- Brown vil, li­ge­som al­le an­dre nævn­te i den­ne ar­ti­kel, ik­ke ud­ta­le sig om gre­vin­de Ale­xan­dras net­værk og ven­ne­kreds, men si­ger til BT:

» Hun er et helt vi­dun­der­ligt men­ne­ske, og jeg hol­der rig­tig me­get af hen­de. «

Mær­sk- ar­vin­gen læ­ge Ca­mil­la Bred­holt, der var medstif­ter af Læ­ger Uden Græn­ser i Dan­mark, og gift med fil­min­struk­tør Pe­ter Fl­inth, næv­nes og­så som én af Ale­xan­dras tæt­te ve­nin­der.

Èn kil­de for­tæl­ler BT, at det ik­ke kun er kend­te el­ler ade­li­ge, der er tæt på Ale­xan­dra.

Så­le­des skul­le gre­vin­den ha­ve knyt­tet i hvert fald ét tæt ven­skab til en kvin­de, der er mor til en af prins Fe­lix’ klas­se­kam­me­ra­ter.

På den mand­li­ge si­de er sty­list og ken­dis­fri­sør Den­nis Knud­sen tæt på Ale­xan­dra.

Men hel­ler ik­ke Knud­sen vil si­ge no­get, for­di han ef­ter eget ud­sagn bå­de er ven med Ale­xan­dra og Martin Jør­gen­sen. Men i for­bin­del­se med sty­li­stens 50- års fød­sels­dag, hvor Ale­xan­dra delt­og, sag­de hun selv:

» Han ( Den­nis Knud­sen) er en god ven og har væ­ret det i man­ge år. «

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015 Ale­xan­dra har sta­dig en stor del af si­ne pro­tek­tio­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.