’’

BT - - NYHEDER - Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, kon­ge­hus- eks­pert

Selv­om man ry­ger ud af sel­ve kon­ge­hu­set, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man ry­ger ud af de ade­li­ge kred­se.

I for­bin­del­se med skils­mis­sen har fa­mi­lie og ven­ner fra bå­de Dan­mark og ud­lan­det sam­let sig om Ale­xan­dra, der nu er ale­ne med de to prin­ser: 16- åri­ge prins Ni­ko­lai, der går på Her­lufsholm, og prins Fe­lix på 13.

Hur­tigt ef­ter skils­mis­sens an­non­ce­ring an­kom Ale­xan­dras mor, Chris­ta Man­ley til København for at støt­te sin dat­ter i den svæ­re si­tu­a­tion.

Hun tog straks til vil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej, der lig­ger i den mest eks­klu­si­ve del af Øster­bro, og Ale­xan­dras mor blev hur­tigt fulgt af den ene af Ale­xan­dras sø­stre, Mar­ti­na, der bor og ar­bej­der i Lon­don til dag­lig.

For­bin­del­sen til Hong­kong

Ud­over fa­mi­li­en, der ryk­ker sam­men om gre­vin­den i den svæ­re tid, hvor Alex har brug for råd, vej­led­ning og trøst, kan hun reg­ne med en ræk­ke ve­nin­der og ven­ner, der er en blan­ding af nye for­tro­li­ge, som gre­vin­den har mødt i Dan­mark, samt gam­le ven­ska­ber fra hen­des bar­nog ung­dom i Hong­kong.

Her er Ale­xan­dra vok­set op og hav­de en loven­de kar­ri­e­re som er­hvervskvin­de i fir­ma­et GT Ma­na­ge­ment, ind­til prins Joachim gjor­de hen­de til prin­ses­se i Dan­mark.

Ale­xan­dras hjer­te­ve­nin­de, der be­teg­nes som hen­des mest for­tro­li­ge, er Renée- Clai­re Spen­cer.

De to er gam­le sko­le­kam­me­ra­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.