Taxa­chauf­før red­der liv

Æl­dre mand rin­ge­de ef­ter taxa og faldt om i sin lej­lig­hed, men blev red­det

BT - - NYHEDER - Kurt Hansen hand­le­de hur­tigt og rig­tigt. Pri­vat­fo­to Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

FØRSTE­HJÆLP

’ Jeg vil ger­ne ro­se den chauf­før, der var ude ved Tjør­ne­ræk­ken på Ama­ger i dag. Tak til chauf­før­en, der gen­nem sin om­tan­ke har red­det et an­det men­ne­ske.’

Så­dan skri­ver en ung kvin­de, der var vid­ne til, at taxa­chauf­før­en Kurt Hansen ons­dag mor­gen red­de­de en æl­dre mands liv.

Tid­li­ge­re på mor­ge­nen var den 63- åri­ge taxa­chauf­før Kurt Hansen ble­vet rin­get op af en æl­dre mand, der øn­ske­de at bli­ve af­hen­tet ved Tjør­ne­ræk­ken på Ama­ger om­kring klok­ken kvart over ot­te. Kurt Hansen kør­te af sted, men da han kom frem, stod man­den ik­ke klar.

Det un­dre­de taxa­chauf­før­en, der hav­de sendt en sms, om at taxa­en nu holdt klar. Men i mod­sæt­ning til, hvad man­ge an­dre taxa­chauf­fø­rer må­ske vil­le ha­ve gjort, kør­te Kurt Hansen ik­ke ba­re igen.

» Jeg gik hen til op­gan­gen og prø­ve­de at fin­de hans navn. Men jeg nå­e­de ik­ke at kig­ge ef­ter det, før jeg ser, at han lig­ger på gul­vet bag glas­dø- ren. Jeg tæn­ker kun på én ting: Hvor­dan kom­mer jeg de­r­ind? Jeg rin­ger på samt­li­ge klok­ker i ejen­dom­men, og jeg ham­rer på stu­e­vin­du­er­ne. Men in­gen re­a­ge­rer, « for­tæl­ler han.

Imens Kurt Hansen over­ve­je­de, hvad han skul­le gø­re, kom den un­ge kvin­de, som nu ro­ser Kurt Han­sens ger­ning, til. Og selv­om han ik­ke ved, hvor­dan det gik til, blev dø­ren åb­net. Mens han får kvin­den til at rin­ge 112 for at be­stil­le en am­bu­lan­ce, ret­ter han sin op­mærk­som­hed på den æl­dre mand, der lig­ger på gul­vet.

» Jeg gør det, jeg har lært. Jeg tjek­ker hans puls, kal­der ham til mig, og jeg sør­ger for, at han bli­ver ved med at væ­re i kon­takt med mig. Han kom­mer til be­vidst­hed, ef­ter at jeg har flå­et lidt i ham, « for­tæl­ler Kurt Hansen.

Løb ef­ter am­bu­lan­cen

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015 Da am­bu­lan­cen en­de­lig kom, stop­pe­de den læn­ge­re ne­de ad ga­den, så Kurt Hansen måt­te lø­be ned og kal­de den til sig. Am­bu­lan­ce­fol­ke­ne fik den æl­dre her­re, som Kurt Hansen vur­de­rer til at væ­re i 70er­ne, op på en bå­re, hvor­ef­ter de kør­te bort.

Selv­om Kurt Hansen ik­ke be­teg­ner sig selv som en helt, næv­ner han dog al­li­ge­vel, at der nok var man­ge af hans kol­le­ga­er, der vil­le væ­re kørt igen. I det­te til­fæl­de vil­le det for­ment­lig ha­ve ko­stet den æl­dre mands liv, vur­de­rer han.

» Hvis jeg hav­de haft den sam­me indstil­ling, så hav­de han lig­get der end­nu. Det er ik­ke nok ba­re at rin­ge på. Man skal gø­re lidt me­re, « for­tæl­ler han.

Den ru­ti­ne­re­de taxa­chauf­før gen­nem ni år er be­æ­ret over, at kvin­den som rin­ge­de ef­ter am­bu­lan­cen, har rost epi­so­den i et op­slag på Fa­ce­book.

» Det var­mer selv­føl­ge­lig, når man får den slags til­ken­de­gi­vel­ser fra frem­me­de men­ne­sker. Jeg tog det cool, sy­nes jeg selv. Jeg blev bag­ef­ter spurgt, om jeg hav­de det godt. Men jeg er ba­re glad for, at jeg fik kon­takt og holdt liv i den æl­dre mand. Og at de pro­fes­sio­nel­le så tog over bag­ef­ter.

en er du stolt? » Nej, jeg er ik­ke stolt i den for­stand. Jeg er glad for, at jeg har få­et et første­hjælp­s­kur­sus, og at jeg har brugt det. At jeg ik­ke har hørt fra ham el­ler an­dre, det be­ty­der ik­ke så me­get. Det hand­ler for mig om, at jeg har gjort en ger­ning, og at den æl­dre mand over­le­ve­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.