Kæm­pe- kryd­stogt i van­vit­tig be­drift

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Fo­to: EPA/ INGO WAG­NER

KRYD­STOGT

Det lig­ner næ­sten en umu­lig ma­nøv­re. Det ny­byg­ge­de nor­ske kryd­stogts­skib ’ Norwe­gi­an Esca­pe’, måt­te næ­sten træk­ke ma­ven ind, da det fre­dag til to-

ner­ne af An­drea Bo­cel­li og Sa­rah Brigh­t­mans ’ Ti­me to Say Good­bye’ for­lod skibsværft et i Pa­pen­burg i Tys­kland, hvor det har væ­ret un­der op­fø­rel­se de se­ne­ste tre år. Det 164.400 ton- tun­ge og 335 me­ter­lan­ge skib ma­ste sig gen­nem grøn­ne mar­ker med græs­sen­de kø­er og får som til­sku­e­re på en smal fl od ved Pla­pen­burg.

Som det ses på bil­le­det, måt­te ski­bet så­gar igen­nem en smal slu­se for at be­gyn­de rej­sen mod Nord­s­ø­en og se­ne­re den hol­land­ske havn Eems­ha­ven.

Ski­bet er end­nu ik­ke helt klart til brug, men jom­fru­rej­sen fi nder sted se­ne­re på eft er­å­ret.

For at gø­re be­drift en mu­ligt at måt­te man hæ­ve fl odens vand­stand, og bro­er er ble­vet fj er­net. Sam­ti­dig var to slæ­bebå­de var med til at sty­re ski­bet på sik­ker kurs for­bi de man­ge tu­sin­de til­sku­e­re.

Norwe­gi­an Esca­pe bli­ver Norwe­gi­an Cru­i­se Li­ne’s stør­ste skib og vil kun­ne hu­se 4.200 pas­sa­ge­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.