An­sat­te i psy­ki­a­tri­en får tæsk

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­MIL­JØ

Me­re end seks ud af ti sy­geple­jer­sker og so­ci­al- og sund­heds­as­si­sten­ter i psy­ki­a­tri­en har in­den for det se­ne­ste år op­le­vet trus­ler og vold.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se blandt 2.000 me­d­ar­bej­de­re, der er den før­ste stør­re kort­læg­ning af om­rå­det, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Næst­for­mand i Dansk Sy­geple­je­råd Dor­te Ste­en­berg me­ner, kon­fl ik­t­ni­veau­et er sti­gen­de.

» Vi ser me­re udadre­a­ge­ren­de og ag­gres­si­ve pa­tien­ter i dag, og nor­me­rin­ger­ne og den helt nød­ven­di­ge eft er­ud­dan­nel­se har ik­ke fulgt med den nye pa­tient­pro­fi l, « si­ger hun til Jyl­lands- Po­sten.

FOA, der or­ga­ni­se­rer so­ci­al- og sund­heds­as­si­sten­ter, be­ret­ter og­så, at et sti­gen­de an­tal med­lem­mer hen­ven­der sig med sa­ger om vold.

I på­rø­ren­de­for­e­nin­gen Bed­re Psy­ki­a­tri me­ner man, de man­ge vol­de­li­ge epi­so­der kan fore­byg­ges. For­mand Bir­git­te El­gaard un­der­stre­ger, at psy­ki­a­tri­en er pres­set i bund øko­no­misk, at der er fær­re res­sour­cer til at ta­ge sig tid til at ta­le med pa­tien­ter­ne og ind­dra­ge de på­rø­ren­de, der ken­der de sy­ge og de­res ad­færd, si­ger hun. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.