De sva­ge børn ta­ber

BT - - NYHEDER -

IN­KLU­SION

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et kal­der sin år­li­ge re­de­gø­rel­se for fol­ke­sko­lens ud­vik­ling for ’ Fol­ke­sko­len godt på vej’.

Men iføl­ge pæ­da­go­ger­nes fag­for­e­ning Bupl vi­ser rap­por­ten, at in­klu­sio­nen af sva­ge ele­ver hal­ter. I rap­por­ten frem­går det så­le­des, at kom­mu­ner­ne ik­ke har in­ve­ste­ret nok i in­klu­sion, på­pe­ger Bupl, der hæft er sig ved, at der i rap­por­ten står: » Især læ­re­re og pæ­da­go­ger samt en del for­æl­dre op­le­ver ik­ke, at der er fulgt res­sour­cer nok med « .

Gan­ske vist kom­mer fl ere børn med spe­ci­el­le be­hov i de al­min­de­li­ge klas­ser, men iføl­ge rap­por­ten er det ik­ke al­le kom­mu­ner, der har la­det de fri­gjor­te res­sour­cer fra spe­ci­a­lun­der­vis­nings­om­rå­det gå til in­klu­sion.

Og for­skel­le­ne i kom­mu­ner­nes øko­no­mi­ske pri­o­ri­te­ring be­kym­rer for­mand i Bupl Elisa Berg­mann .

» Det er ik­ke ri­me­ligt, at det er po­st­num­me­ret, der skal af­gø­re, hvor vidt børn får den hjælp og pæ­da­go­gi­ske støt­te, de har brug for, « si­ger hun .

» Hvis vi skal und­gå, at bør­ne­ne blot kom­mer i sko­len på tå­lt op­hold, bli­ver po­li­ti­ker­ne nødt til at in­ve­ste­re i in­klu­sions­ar­bej­det i ste­det for at spa­re, « si­ger Elisa Berg­mann. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.