Gå­den om Ba­by Doe løst Den lil­le pi­ge, hvis lig blev fun­det i en skral­depo­se, er en­de­lig iden­ti­fi­ce­ret - og hen­des mor nu an­holdt

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

MORD­S­AG

En lil­le to­årig pi­ge, hvis lig blev fun­det i en skral­depo­se på en strand i Bo­ston, USA for tre må­ne­der si­den, er nu ble­vet iden­ti­fi­ce­ret.

Den dø­de pi­ge fik kæ­le­nav­net Ba­by Doe, mens ar­bej­det med at iden­ti­fi­ce­re hen­de gik i gang. Det vi­ste sig, at pi­gen hed Bel­la Ama­ro­so Bond - et navn som be­ty­der skøn­hed, hvil­ket pas­ser til bil­le­det af pi­gen - og hun blev blot to og et halvt år gam­mel. Det skri­ver CBSNews. Po­li­ti­et har un­der­søgt myste­ri­et om den lil­le pi­ge i 85 da­ge, men nu sy­nes sa­gen at væ­re løst.

An­kla­ge­ren hos Suf­folk Co­un­ty, Da­ni­el F. Con­ley, for­tæl­ler, at Bel­las mors kæ­re­ste, Mi­cha­el Pa­tri­ck McCart­hy, bli­ver sig­tet for mor­det på Bel­la.

Mo­de­ren, Ra­chel­le Bond, er sam­ti­dig ble­vet an­holdt for at ha­ve haft en med­vir­ken i bar­ne­mor­det.

» Vi på­står, at McCart­hy med vil­je var med­vir­ken­de til Bel­las død, og at han sam­men med Ra­chel­le Bond skjul­te mor­det for po­li­ti­et, « sag­de an­kla­ge­ren iføl­ge NBC ved en pres­se­kon­fe­ren­ce og til­fø­jer, at fle­re de­tal­jer om mor­det vil kom­me frem mandag, når de to sig­te­de bli­ver af­hørt.

Slå­et i ma­ven

» Hvor­for vil­le no­gen dræ­be et to­årigt barn. Hvad har bar­net dog gjort?, « spør­ger han i af­magt og for­tal­te, at han ik­ke øn­sker at kom­men­te­re på dødsår­sa­gen el­ler mo­ti­vet, men kil­der op­ly­ser til den lo­ka­le tv- sta­tion WCVB, at mo­de­rens kæ­re­ste skal ha­ve slå­et pi­gen i ma­ven gen­tag­ne gan­ge, og at det­te skal ha­ve ført til hen­des død.

Den lil­le pi­ges lig blev fun­det af en hund­e­luf­ter i en skral­depo­se på De­er Island ved Bo­ston Havn 25. ju­ni i år. Bel­la Bond blev fun­det i et par hvi­de buk­ser med sor­te po­l­kaprik­ker, og den to- åri­ge var svøbt ind i et ze­bra­stri­bet tæp­pe.

Po­li­ti­et ana­ly­se­re­de pi­gens tøj og fandt po­l­len, der vi­ste, at Bel­la bo­e­de i nær­he­den. Hen­des lig var hel­ler ik­ke be­gyndt at for­råd­ne, hvil­ket vi­ste, at mor­det ik­ke var sket læn­ge før fun­det.

Po­li­ti­et af­ven­ter fort­sat re- sul­ta­tet af en dna- test, som en­de­gyl­digt skal fast­slå pi­gens iden­ti­tet, men de fø­ler sig sik­re på, at pi­gen er Bel­la Amor­o­so Bond.

Po­li­ti­et fik tip

Gen­nem­brud­det i det 85 da­ge lange myste­ri­um kom, da po­li­ti­et i Bo­ston tirs­dag modt­og et tip om, hvor den lil­le pi­ge hav­de hjem­me.

Mens Ra­chel­le Bond er ar­re­ste­ret, er Mi­cha­el Pa­tri­ck McCart­hy ind­lagt på et sy­ge­hus, og kan der­for ik­ke ar­re­ste­res end­nu.

» Bel­la Bond, der end­nu ik­ke er fyldt tre, er de­fi­ni­tio- nen på uskyl­dig. Den­ne tragedie ty­der ik­ke på et døds­fald på grund af syg­dom el­ler uheld, men vi tror på, at det er en volds­sag i et sted, hvor hun bur­de ha­ve følt sig mest tryg - sit hjem, « si­ger an­kla­ge­ren Da­ni­el F. Con­ley.

» Fol­ke­ne bag ef­ter­forsk­nin­gen af sa­gen har gi­vet pi­gen hen­des navn tilbage. Nu vil vi sik­re hen­de ret­fær­dig­hed, « si­ger Ri­chard McKeon fra det stats­li­ge po­li­ti i Mas­sa­chu­setts.

Bå­de Ra­chel­le Bond og Mi­cha­el Pa­tri­ck McCart­hy er tid­li­ge­re kendt af po­li­ti­et. I 2012 og 2013 hav­de bør­ne- myn­dig­he­der­ne fat i det den­gang lil­le spæd­barn, da de hav­de mod­ta­get an­mel­del­ser om for­søm­mel­ser over for pi­gen. Beg­ge sa­ger blev dog luk­ket.

I pe­ri­o­den 2001 til 2006 blev to an­dre børn fjer­net fra den nu 40- åri­ge kvin­de, der blev fra­ta­get for­æl­dre­myn­dig­he­den. Det ene barn le­ver nu hos sin mor­mor, mens det an­det barn er bortadop­te­ret til en an­den fa­mi­lie.

Bel­las far er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret, men po­li­ti­et vil ik­ke for­tæl­le hans navn, skri­ver NBC.

Den lil­le pi­ge med nav­net ’ Ba­by Doe’ er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som Bel­la Amor­o­so Bond. Hun blev blot to år gam­mel. Fo­to: Reu­ters

Rachel Bond - mor til Bel­la Bond - blev an­holdt i fre­dags og sig­tet for mor­det på sin lil­le dat­ter. Fo­to: Reu­ters

Mi­cha­el Pa­tri­ck McCart­hy er sig­tet - og bli­ver an­holdt, når han på et tids­punkt ud­skri­ves fra sy­ge­hu­set. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.