Oba­ma sen­der en halv mil­li­on ty­ske stin­ke­re re­tur

BT - - NYHEDER -

MIL­JØ

Fre­dag valg­te den ame­ri­kan­ske re­ge­ring at be­de Volkswa­gen om at til­ba­ge­kal­de en halv mil­li­on bi­ler, skri­ver New York Ti­mes.

Til­ba­ge­kal­del­sen af de man­ge bi­ler skyl­des, at den ty­ske bil­pro­du­cent har an­vendt et styk­ke softwa­re i si­ne bi­ler, som ef­ter si­gen­de skul­le væ­re de­sig­net til at om­gå de ame­ri­kan­ske mil­jø­stan­dar­der, der skal væ­re med til at for­hin­dre øget luft­foru­re­ning i lan­det.

Den ame­ri­kan­ske mil­jøsty­rel­se EPA har der­for an­kla­get fir­ma­et for at bry­de loven ved at in­stal­le­re softwa­re i Volkswa­gen og Au­di- bi­ler fra 2009 til 2015, der skul­le ha­ve ind­byg­get en me­ka­nis­me, der gør det mu­ligt at skju­le, hvor me­get bi­len re­elt foru­re­ner luf­ten.

Tru­er fol­kes­und­he­den

Volkswa­gens tek­ni­ske ma­nøv­re har få­et den ame­ri­kan­ske mil­jøsty­rel­se til at ra­se mod den ty­ske bil­pro­du­cent.

» Det er ik­ke i or­den, at bil­pro­du­cen­ter und­dra­ger sig stan­dar­der om ren luft. Det er en trus­sel mod fol­kes­und­he­den, « si­ger Cynt­hia Gi­les, der ar­bej­der med hånd­hæ­vel­se og over­hol­del­se af den ame­ri­kan­ske mil­jø­lov­giv­ning for EPA, til New York Ti­mes

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig over for avi­sen, at EPA er for­plig­tet til at sør­ge for, at al­le le­ver op til de ame­ri­kan­ske mil­jø­stan­dar­der.

Sa­gen mod Volkswa­gen kom­mer i kølvan­det på, at Ba­ra­ck Oba­ma har øn­sket en me­re of­fen­siv og ag­gres­siv hånd­hæ­vel­se af den ame­ri­kan­ske mil­jø­lov­giv­ning. Et led i den stra­te­gi er at sen­de et klart sig­nal til bil­pro­du­cen­ter­ne om, at de vil bli­ve hårdt be­hand­let, hvis de ik­ke føl­ger de reg­ler, som gør sig gæl­den­de i USA.

Volkswa­gen har ik­ke kom­men­te­ret of­fi­ci­elt på sa­gen end­nu, op­ly­ser New York Ti­mes.

BNB

USAs mil­jø­myn­dig­he­der har be­or­dret Volkswa­gen til at til­ba­ge­kal­de en halv mil­li­on bi­ler, på grund af et styk­ke udspe­ku­le­ret softwa­re i bi­ler­ne, der om­går lov­giv­ning om luft­foru­re­ning. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.