OL- stjerne solg­te sig

Lø­ber og su­per­stjer­ne Suzy Fa­vor Ha­milt­on var i al hem­me­lig­hed luksus- cal­l­girl i ’ Syn­dens By’ Las Ve­gas. Nu for­tæl­ler hun alt

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

SOM DAG OG NAT

Fe­te­ret som den ver­dens­stjer­ne hun var med fæ­no­me­na­le ti­der på 1.500 me­ter- di­stan­cen. Tre gan­ge del­ta­ger i de olym­pi­ske le­ge som en af USAs frem­me­ste og ab­so­lut mest fe­te­re­de at­le­ter. An­sigt udadtil for gi­gan­ter som Ni­ke, Dis­ney, Re­e­bok og Oak­ley.

Mel­lem­di­stan­ce­lø­be­ren Suzy Fa­vor Ha­milt­on var alt det, der re­præ­sen­te­rer den ame­ri­kan­ske drøm. Et ikon, sim­pelt­hen. Så hur­tig og dyg­tig til sin idræt, så vel­ta­len­de, så iøj­ne­fal­den­de og så po­pu­lær, at selv en af de stør­ste hæ­ders­be­vis­nin­ger in­den­for hen­des felt - årets kvin­de­li­ge sport­s­u­dø­ver i USA - un­der­vejs i hen­des kar­ri­e­re fik æn­dret nav­net og blev opkaldt ef­ter hen­de.

Men Suzy Fa­vor Ha­milt­on var og­så no­get helt an­det.

For da su­set fra pu­bli­kums øre­dø­ven­de ju­bel på at­le­tiks­ta­dions ver­den over for­stum­me­de, og hun i mel­lem­ti­den var ble­vet mor til en lil­le pi­ge og blev ramt af bå­de en angst­n­eu­ro­se, de­pres­sion og selv­mord­s­tan­ker og sam­ti­dig og­så en form for hy­per­ma­ni, som - skul­le det vi­se sig - skyld­tes en bipo­lar li­del­se kom­bi­ne­ret med fejl­me­di­ci­ne­ring, mang­le­de der plud­se­lig no­get, der kun­ne gi­ve hen­de adre­na­lin- fixe­ne tilbage.

Og plud­se­lig var hun, i al diskre­tion for­stås, en af de mest ef­ter­trag­te­de og hø­jest be­tal­te luksusprosti­tu­e­re­de i ’ Syn­dens By’ Las Ve­gas, li­ge­som hun og­så hur­tigt blev ef­ter­s­purgt af vel­ha­ven­de, kræs­ne kun­der i bl. a. Los An­ge­les, Chi­ca­go og Hou­ston. Kort sagt på ho­tel­ler i den dy­re­ste en­de over he­le USA.

Når hun ifør­te sig læk­kert luksus­lin­ge­ri og stod til rå­dig­hed for en ti­me­pris på 600 dol­lar el­ler den net­te sum af 6.000 dol­lar for en nat - rundt reg­net 40.000 kro­ner - og var cen­trum for bå­de mænds og pars be­gær, blev hun for­vand­let fra at­le­tik­s­tjer­nen Suzy Fa­vor Ha­milt­on til at væ­re hig­hclass- prosti­tu­e­ret med nav­net ’ Kel­ly Lun­dy’.

Spær­rer øj­ne­ne op

Den i dag 47- åri­ge Suzy Fa­vor Ha­milt­ons ut­ro­li­ge dob­belt­liv bli­ver rul­let op i de­tal­jer af hen­de selv med hjælp fra jour­na­list og for­fat­ter Sa­rah Toml­in­son i den net­op ud­kom­ne bog ’ Fast Girl: A Li­fe Spent Run­ning from Mad­ness’. En op­sigtsvæk­ken­de og vir­ke­lig hi­sto­rie, som har få­et he­le at­le­tik­ver­de­nen og ame­ri­ka­ner­ne i al­min­de­lig­hed til at spær­re øj­ne­ne op. olym­pi­ske mel­lem­di­stan­ce­lø­ber, der sta­dig le­ver på sit ry.

» Jeg ud­gi­ver den­ne her bog, for­di jeg vil ha­ve folk til at for­stå, hvad psy­kisk syg­dom er, og hvad den kan gø­re ved men­ne­sker.

Usyn­lig syg­dom

Man kan ik­ke se en psy­kisk syg­dom, som man jo kan med en bræk­ket arm. Må­ske ved du slet ik­ke, at syg­dom­men er der. Jeg var selv fuld­stæn­dig i chok, da jeg fik di­ag­no­sen bipo­lar li­del­se. Al­le men­ne­sker har ud­for­drin­ger i de­res til­væ­rel­se. Men jeg vil ger­ne ha­ve folk til at for­stå, at psy­kisk syg­dom kan øde­læg­ge liv - den kan øde­læg­ge for­hold, ven­ska­ber, be­kendt­ska­ber. Og jeg vil ha­ve frem, at det er mu­ligt at gø­re no­get ved det. At det er mu­ligt at få hjælp. Og så vil jeg ger­ne ha­ve, at folk skal vi­de, at de ik­ke har grund til at skam­me sig, hvis de li­der af en psy­kisk syg­dom, « si­ger Suzy Fa­vor Ha­milt­on som be­grun­del­se for at løf­te slø­ret for sit ut­ro­li­ge dob­belt­liv.

Sel­ve sprin­get ud i at bli­ve en ef­ter­s­purgt hig­hclass luksusprosti­tu­e­ret, der ik­ke ale­ne blev over­dæn­get med kni­tren­de grøn­ne dol­lar­sed­ler, men og­så med di­a­man­ter, ægte pel­se og eks­klu­si­ve Lou­is Vu­it­ton- ta­sker, ske­te i for­bin­del­se med hen­des og man­den Marks 20 års bryl­lups­dag i som­me­ren 2011. På det tids­punkt var hun end­nu ik­ke di­ag­no­sti­ce­ret med bipo­lar disor­der, som det ret­te­lig hed­der.

Par­ret fra Ma­di­son i den midt­ve­st­li­ge stat Wi­scon­sin hav­de be­slut­tet at gø­re no­get ek­stra­or­di­nært i for­bin­del­se med bryl­lups­da­gen. For­ment­lig dre­vet af Suzy Fa­vor Ha­milt­ons hy­per­ma­ni, som igen var for­år­sa­get af en fejl-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.