Til 100 mænd

BT - - NYHEDER -

me­di­ci­ne­ring, men det har læ­ger og psy­ko­lo­ger først få­et sat på plads bag­ef­ter.

Så par­ret fik sin den­gang knap seks år gam­le dat­ter Ky­lie pas­set, tog fra hjem­met i Ma­di­son og rej­ste til kan­ten af Ne­va­das ør­ken, til Las Ve­gas, for at gi­ve den fuld gas.

» Vi vil­le gø­re no­get, der var vir­ke­lig vildt, van­vit­tigt og sjovt. Så vi sprang først ud fra et fly, og bag­ef­ter tog vi ind til Las Ve­gas, hvor vi prø­ve­de en tre­kant med del­ta­gel­se af en an­den kvin­de, « for­tæl­ler Suzy Fa­vor Ha­milt­on.

Et sav­net sus

Og li­ge dér mær­ke­de hun igen det sus, som hun hav­de sav­net helt ind i knog­ler­ne, ef­ter at hun stop­pe­de sin ak­ti­ve lø­be­kar­ri­e­re. Så hun vil­le og måt­te ha­ve me­re. Og me­re. Og me­re.

Der gik blot fem må­ne­der fra den vil­de 20 års bryl­lups- fejring, før hun var på ’ me­nu­kor­tet’ hos dét i de kred­se al­ler­mest up­perclass escort- bu­reau i Las Ve­gas. På bu­reau­ets hjem­mesi­de var hun den hø­jest ra­te­de af kun­der­ne og der­med og­så af bu­reau­et.

Hun blev i ka­ta­lo­get, sam­men med et ud­for­dren­de fo­to af hen­de ta­get bag­fra, be­skre­vet som ’ Kel­ly’, der var sær­de­les godt sel­skab, og som var klar til at ta­ge imod og til­bød ’ Full GFE’ - full gir­l­fri­end ex­pe­ri­en­ce - el­ler: he­le kæ­re­ste­pak­ken for 600 dol­lar pr. ti­me. Der­u­d­over ko­ste­de det 300 dol­lar oven i hat­ten for hvert ud­før­ligt se­xøn­ske, kun­den hav­de. Og kun­der­ne stod i kø.

På trods af at hen­des mand Mark på in­gen må­de brød sig om det og for­søg­te at stop­pe hen­des hem­me­li­ge liv ved si­den af dét, den al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ner kend­te til, fort­sat­te hun sin for­ret­ning.

» Jeg var end­nu ik­ke ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med bipo­lar disor­der på det tids­punkt, og jeg kør­te ba­re på. Jeg kør­te i et ek­stremt højt og ma­nisk gear, og det var en helt fan­ta­stisk fø­lel­se. Hvis jeg ik­ke se­ne­re hav­de få­et min di­ag­no­se, var jeg helt sik­kert fort­sat. For hvor­for stop­pe med den­ne fø­lel­se, den­ne hy­per­seksu­a­li­tet, når det føl­tes så fan­ta­stisk, « som hun ud­tryk­te det, da hun blev in­ter­viewet i ’ Good Mor­ning Ame­ri­ca’ tid­li­ge­re på ugen.

Men hun kom til at for­la­de det. Ufri­vil­ligt.

Op­da­get af jour­na­list

For mens hun be­tjen­te si­ne om­kring 100 vel­ha­ven­de kun­der rundt om i ame­ri­kan­ske stor­by­er si­de­lø­ben­de med di­ver­se re­k­la­me- og vel­gø­ren­heds­ar­bej­de som sit of­fi­ci­el­le liv, blev hun en dag op­søgt af en jour­na­list fra det kon­tro­ver­si­el­le me­die The Smoking Gun.

Da det gik op for hen­de, at jour­na­li­sten vid­ste alt om hen­des hem­me­li­ge og sær­de­les ind­brin­gen­de bi­be­skæf­ti­gel­se, be­kræf­te­de hun til sidst, at den Suzy Fa­vor Ha­milt­on, ame­ri­ka­ner­ne be­un­dre­de og var så stol­te af for hen­des be­drif­ter i spor­tens ver­den, sam­ti­dig og­så var luksus- cal­l­gir­len Kel­ly Lun­dy.

I hen­des store kreds af kun­der, som el­lers hidtil hav­de holdt tand for tun­ge med, at Suzy Fa­vor Ha­milt­on hav­de et al­ter ego, var der en en­kelt, som var gå­et til The Smoking Gun med hi­sto­ri­en.

Da nyhe­den kom ud hen mod nytår 2013, faldt ver­den i før­ste om­gang fuld­stæn­dig sam­men for hen­de. Men det gjor­de, at hun gen­nem et læn­ge­re for­løb fik stil­let den rig­ti­ge di­ag­no­se, så hun for før­ste gang blev me­di­ci­ne­ret kor­rekt. Der­ef­ter har der væ­ret en lang pe­ri­o­de med psy­ko­log­s­am­ta­ler og te­ra­pi, og nu er Suzy Fa­vor Ha­milt­on - sta­dig med sin mand Mark og de­res nu ti år gam­le dat­ter Ky­lie ved sin si­de - langt om læn­ge tilbage på be­ne­ne. Som den kvin­de hun ger­ne vil væ­re.

Hvil­ket alt­så nu har ført til, at hun står frem med sin egen og ful­de ver­sion i bo­gen med den dob­belt­ty­di­ge ti­tel ’ Fast Girl: A Li­fe Spent Run­ning from Mad­ness’. En bog som for­ven­tes at bli­ve et drøn af en be­st­sel­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.