Men­ne­skeart fun­det i Sydafrika

BT - - NYHEDER -

De fos­si­le re­ster af mindst 15 ske­let­ter fra en hu­le i Sydafrika stam­mer fra en hidtil ukendt men­ne­skeart, for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det Witwa­ter­s­rand Uni­ver­si­tet i Sydafrika. » Det er det stør­ste og vig­tig­ste fund af tid­li­ge men­ne­sker no­gen­sin­de på det afri­kan­ske kon­ti­nent, « si­ger pro­fes­sor Lee Ber­ger ved Witwa­ter­s­rand Uni­ver­si­tet. Vo­res nye slægt­ning har få­et art­s­nav­net na­le­di, der be­ty­der ’ stjerne’ på det lo­ka­le seso­t­ho- sprog. Na­le­di var halvan­den me­ter høj og hav­de en hjer­ne på stør­rel­se med en gra­pe­frugt.

En for­hi­sto­risk mu­mi­fi - ce­ret tår­n­falk fra old­ti­dens Egyp­ten blev til­sy­ne­la­den­de tvangs­fodret med mus, ind­til den ik­ke læn­ge­re kun­ne få vej­ret og dø­de af kvæl­ning, for­tæl­ler egyp­ti­ske for­ske­re.

En for­hi­sto­risk fi sk, der var på stør­rel­se med et men­ne­ske, kun­ne træk­ke vej­ret igen­nem en ve­l­ud­vik­let lun­ge, læn­ge før di­nosau­rer­ne kom til, vi­ser ny forsk­ning fra Bra­si­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.