VI­DEN­SKAB. DK Uforskam­met op­før­sel smit­ter

BT - - NYHEDER -

Uforskam­met­hed er smit­somt på sam­me må­de som en for­kø­lel­se, vi­ser for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Fl­o­ri­da i et nyt stu­die. For­sker­ne fandt ud af, at en for­søgs­per­son, der var ble­vet ud­sat for uforskam­met og uhø­fl ig ad­færd, selv hav­de hø­je­re ri­si­ko for at bli­ve op­fat­tet som uforskam­met af an­dre men­ne­sker i helt op til en uge eft er hæn­del­sen. På den må­de blev for­søgs­per­so­ner­ne ’ smit­te­bæ­re­re’ af den dår­li­ge ad­færd.

Det skyl­des, at uforskam­met­he­den blev lag­ret i for­søgs­per­so­ner­nes hjer­ne, så de be­gynd­te at op­fat­te an­dre men­ne­sker som ge­ne­relt lidt me­re uforskam­me­de, me­ner for­sker­ne.

Som en virus

Det­te gjor­de for­søgs­per­so­ner­ne me­re til­bø­je­li­ge til at op­fat­te an­dre som grove og uforskam­me­de, og den­ne op­fat­tel­se re­sul­te­re­de i, at de selv sva­re­de igen med end­nu me­re uforskam­met­hed.

På den­ne må­de kan uforskam­met­hed spre­des som en virus, hvor den ik­ke kun ram­mer dem, der op­le­ver den, men og­så gør dem til smit­te­bæ­re­re, der er til­bø­je­li­ge til at sen­de smit­ten vi­de­re til dem, de snak­ker med næ­ste gang.

Selv­om uforskam­met­hed smit­ter ube­vidst og au­to­ma­tisk imel­lem men­ne­sker, er for­sker­nes løs­ning tem­me­lig en­kel: Ba­re vær ven­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.