Kul­tur Mord i provin­sen

TV 2s nye kri­mi­se­rie fo­re­går helt op­pe i Nord­jyl­land, hvor mænd er mænd og et mord er et mord

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk In­de­ha­ver af en­tre­pre­nør­fir­ma­et Bon­de­sen Byg og stor­sponsor

TV- DRA­MA­TIK

Ik­ke så me­get piv. Stov­te jy­ske mænd. Og is­ho­ck­ey. Det er ho­ve­d­in­gre­di­en­ser­ne i TV2s nye dra­ma­se­rie, der har pre­mi­e­re i mor­gen af­ten.

Fre­de­riks­havn har lagt by og is­ho­ck­eyhold til det nye kri­mi­dra­ma ’ Norskov’, der er ble­vet en man­de-

Tom No­a­ck:

Po­li­ti­man­den, der ven­der tilbage til sin barn­doms­by Norskov for at fin­de og fan­ge se­rie med nye an­sig­ter i ho­ved­rol­ler­ne.

Tv- for­fat­te­ren Dunja Gry Jen­sen har lagt ord i mun­den på Lis­bet Da­hl og Jes­per Lang­berg i DRs po­pu­læ­re tv- se­rie ’ Som­mer’, og hun har skre­vet med på tv- se­ri­er som ’ Taxa’ og ’ Rej­se­hol­det’.

Nu har hun pre­mi­e­re på sin helt egen dra­ma- se­rie ’ Norskov’.

TV2 gav hen­de tre sti­kord til, hvad se­ri­en skul­le hand­le om: Po­li­ti­mand, provins og krimi.

Det er ble­vet til hi­sto­ri­en om po­li­ti­man­den Tom, der ven­der tilbage en narko­bag­mand. Han er ung­dom­skam­me­rat med by­ens stær­ke mand, en­tre­pre­nø­ren Cas­per ’ Bon­den’ Bon­de­sen og by­ens borg­me­ster, Martin Ki­er­ke­gaard. De tre spil­le­de is­ho­ck­ey sam­men og ud­gjor­de den stær­ke A- kæ­de. Tom for­lod by­en som 17- årig ef­ter en stærk ung­doms­fo­rel­skel­se i Bon­dens lil­le­sø­ster, Di­a­na. Tom No­a­ck spil­les af Tho­mas Le­vin. Han har en lang te­a­ter- og tv- kar­ri­e­re, og er kendt fra ’ Bor­gen’, ’ Krø­ni­ken’, ’ Rej­se­hol­det’, ’ Lyk­ke’, ’ Som­mer’ og ’ Rej­se­hol­det’, men det er før­ste gang, han har ho­ved­rol­len i en dansk dra­ma­se­rie.

Cas­per Bon­de­sen, kal­det ’ Bon­den’:

til sin hjem­by, fa­mi­lie og gam­le ven­ner for at opkla­re en narkosag,

» Jeg blev hur­tigt enig med TV2 om, at se­ri­en skul­le væ­re me­re dra­ma end krimi.

Jeg hav­de me­re lyst til at for­tæl­le en hi­sto­rie om men­ne­sker, re­la­tio­ner og sam­fund end et kri­miplot, hvor det he­le hand­ler om, hvem der har gjort det. Det må godt gø­re ondt, for det gør jo lidt ondt - li­vet. Det er jo løgn, hvis det ik­ke gør, « for­tæl­ler Dunja Gry.

» Det gav en mu­lig­hed for at ha­ve et stort per­son­gal­le­ri og la­ve et kol- lek­tivt po­rtræt, som vi ken­der det fra f. eks. ’ Ma­ta­dor’. sprog­to­ne: Der er ik­ke så me­get piv i Fre­de­riks­havn, « si­ger Dunja Gry Jen­sen.

Det er fi­re år si­den, Dunja Gry Jen­sen gik i gang med ’ Norskov’. For­ud er gå­et me­gen re­search .

» Vi har vir­ke­lig prø­vet at an­stren­ge os for at væ­re tro­vær­di­ge over for, hvor­dan det fo­re­går i vir­ke­lig­he­den. Der er man­ge mænd i ’ Norskov’, og det har væ­ret sjovt at få lov til at skri­ve til nog­le man­de­ka­rak­te­rer. Jeg er selv barn af en en­lig mor og op­vok­set uden far, så det er nok og­så min egen længsel ef­ter fle­re fædreskik­kel­ser. Bå­de det og så ste­det Fre­de­riks­havn ta­ler til det ma­skuli­ne. Vi er lut­ter kvin­der bag se­ri­en, så vi joker lidt med, at nu kom­mer ’ Kvin­der, der el­sker mænd’. «

Som mod­svar til det før­ste bind i Stieg Lars­sons ver­dens­be­røm­te tri­lo­gi om Lis­beth Sa­lan­der.

Tho­mas Le­vin har ho­ved­rol­len som po­li­ti­man­den Tom No­a­ck, der ven­der hjem til sin barn­doms­by, Norskov. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.