’’

BT - - KULTUR - Dunja Gry, tv- for­fat­ter

Jeg hav­de me­re lyst til at for­tæl­le en hi­sto­rie om men­ne­sker, re­la­tio­ner og sam­fund end et kri­miplot, hvor det he­le hand­ler om, hvem der har gjort det

’ Norskov’ hand­ler om at ven­de hjem til det sted, man kom­mer fra. Det gi­ver en spæn­den­de ka­rak­te­ri­stik af et men­ne­ske, der hø­rer til, og al­li­ge­vel er en frem­med. Det kan jeg godt iden­ti­fi­ce­re mig med. «

Hun er net­op kom­met tilbage fra Fre­de­riks­havn, der har lagt by og is­ho­ck­eyhol­det Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks til tv- se­ri­en.

» Fre­de­riks­havn har stor be­tyd­ning for ’ Norskov’, men det er en fik­tiv hi­sto­rie, hvor vi har få­et lov til at lå­ne fra vir­ke­lig­he­den. Der er no­get råt over hav og havn, de store kra­ner, det bak­ke­de moræ­neland­skab, den hø­je him­mel og så li­vet om­kring is­ho­ck­eyhal­len. Vi faldt og­så for den se­je ener­gi og den sær­li­ge nord­jy­ske

DUNJA GRY JEN­SEN Dunja Gry Jen­sen er ma­nuskript­for­fat­ter og ud­dan­net fra Film­sko­len i 1996. Hun har skre­vet te­a­ter, spil­le­film, kort­film og tv- se­ri­er, bl. a. ho­ved­for­fat­ter på an­den sæ­son af ’ Som­mer’ og med­for­fat­ter på epi­so­der af ’ Taxa’ og ’ Rej­se­hol­det’. Pri­vat er hun mor til tre på 4 1/ 2, 11 og 14 år, gift med do­ku­men­ta­ri­sten Max Kest­ner og bor ved Søn­der­mar­ken på Fre­de­riks­berg. Næ­ste år har hun pre­mi­e­re på sci- fi- spil­le­fil­men ’ Fang Rung’, der er in­stru­e­ret af hen­des mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.