Høy­er for­gyld­te fj er­bol­den

BT - - NAVNE - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I DAG

Det var et af de store øje­blik­ke i dansk idræts­hi­sto­rie. Og bil­le­det af en bå­de ek­sta­tisk og dybt be­væ­get Poul- Erik Høy­er, der fl år sin trø­je i sty kker eft er at ha­ve vun­det se­mi­fi na­len over ki­ne­si­ske Dong Jiong ved OL i At­lan­ta i 1996, har en næ­sten iko­nisk placering i den kol­lek­ti­ve be­vidst­hed.

Det kan væ­re svært at fat­te, at det til som­mer er 20 år si­den, at den dan­ske bad­min­ton­spil­ler hen­te­de ædelt me­tal hjem til Dan­mark. Og når man ser Poul- Erik Høy­er den dag i dag, står det klart, at al­de­ren og ti­den har væ­ret OL- guld­vin­de­ren nå­dig.

Badminton er sta­dig om­drej­nings­punk­tet i Høy­ers liv. Si­den 2013 har dan­ske­ren væ­ret en respek­te­ret præ­si­dent for det In­ter­na­tio­na­le Badminton For­bund, hvor han sør­ger for en hånds­ræk­ning til ta­len­ter i bå­de Eu­ro­pa og Fjer­nø­sten, når der ik­ke iværk­sæt­tes ini­ti­a­ti­ver for at hjæl­pe sporten i det jord­s­kælvs­ram­te Ne­pal på fo­de igen.

Lær­te tå­l­mo­dig­hed hen ad vej­en

Mens Høy­er sta­dig hav­de fart i kar­ri­e­ren som ak­tiv, var det svært at se en po­li­ti­ker i stø­be­ske­en. Som spil­ler var Høy­er nok ta­lent­fuld, men der var og­så no­get ufær­digt, no­get im­pulsivt og ho­ved­løst over om­gan­gen med fj er­bol­den. Med ti­den ud­vik­le­de han sit spil med en me­re tå­l­mo­dig an­grebs­op­byg­ning, han blev dyg­ti­ge­re til at ma­ske­re si­ne slag, og så æn­dre­de han sin off en­si­ve ka­rak- ter fra at væ­re frem­bru­sen­de til at væ­re sublim på si­ne bed­ste da­ge.

Alt det gik op i en hø­je­re en­hed ved OL i At­lan­ta, og da Høy­er se­ne­re sam­me år gen­vandt All Eng­landtit­len, var hans stjer­ne­sta­tus i dansk idræt som bø­jet i neon.

Jak­ke­sæt og po­li­tik

Eft er sin ak­ti­ve kar­ri­e­re er PoulErik Høy­er sty­ret mod en kar­ri­e­re i po­li­tik. Han har væ­ret kan­di­dat til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet for par­ti­et Ven­stre og han har og­så få­et sig en plads i Den Olym­pi­ske Ko­mité.

Alt det var ik­ke umid­del­bart til at se, da han stop­pe­de kar­ri­e­ren. 50års fød­sel­a­ren vil­le ha­ve for­s­vo­ret at skul­le pres­ses ned i et jak­ke­sæt, men for­ma­lia kan væ­re en svæ­re­re mod­stan­der end de rap­fo­de­de asi­a­ter, Høy­er bak­se­de med på bad­min­ton­ba­nen.

Som præ­si­dent for bå­de IBF og med­lem af IOC har Høy­er måt­tet san­de, at klæ­der og­så er med til at ska­be folk. Den slags læ­rer man med ti­den og de go­de billeder, det gi­ver at fl å tø­jet i styk­ker på ba­nen, vil­le næp­pe væ­re gang­ba­re på de bo­ne­de gul­ve.

Høy­er selv har ik­ke helt vin­ket si­ne vink­le­de slag til fj er­bol­den far­vel, men for­sø­ger at kom­me til at spil­le en en­kelt gang om ugen. Det er ik­ke nok til at kun­ne kal­de sig bad­min­ton­spil­ler, men min­der­ne om den­gang, han lag­de ver­den for si­ne fød­der, har vi da lov at ha­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.