Sky­de­gal og skør

BT - - TV - ACTIONF 06: 00 07: 20 08: 55 15: 00 10: 55 13: 10 21: 00 22: 55 00: 50- 06: 00 16: 55 18: 50

På USA’s am­ba­sa­de i Pa­ris har den un­ge, amb itiø­se CIA- mand Ja­mes Re­e­ce et be­ha­ge­ligt skri­ve­bord­s­job. Ja­mes sav­ner imid­ler­tid lidt spæn­ding i hver­da­gen, og han får sit øn­ske op­fyldt, da han un­der sin før­ste store ope­ra­tion i mar­ken skal as­si­ste­re den gar­ve­de men sam- ti­dig småa­nar­ki­sti­ske, an­ti­au­to­ri­tet­stro og sky­de­ga­le agent Char­lie Wax. Wax er sendt til Pa­ris, for­di eft er­ret­ning­s­tje­ne­sten er kom­met på spo­ret af, at Pa­ris er må­let for en stor­stilet ter­r­orak­tion. Først må Ja­mes imid­ler­tid få fri­gi­vet Wax, der bli­ver til­ba­ge­holdt af de fran­ske told­myn­dig­he­der i luft ha­ven, for­di han ik­ke vil afl eve­re si­ne då­ser med ener­gi­drik. Tak­ket væ­re Ja­mes’ diplo­ma­ti­ske ind­sats kom­mer Wax igen­nem tol­den, og då­ser­ne vi­ser sig at in­de­hol­de de­le­ne til Wax’ ynd­lings­vå­ben en SIG Sau­er P226 pi­stol! En sky­der, der bli­ver god brug for, da Ja­mes og Wax snart kom­mer på kol­li­sions­kurs med bå­de ki­ne­si­ske narko­gangste­re og paki­stan­ske ter­r­o­ri­ster. Med den i før­ste om­gang mod-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: stræ­ben­de Ja­mes på slæb går Wax i gang med at op­trev­le ter­r­ortrus­len med sær­de­les hård­hæn­de­de me­to­der. ( 6’ eren)

( T) En mand steg af to­get. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955.

( T) Sø­mænd på vulka­ner. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949.

( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de. Ame­ri­kansk gyser fra 1941.

( T) Ster­nwood- myste­ri­et. Ame­ri­kansk krimi fra 1946. ( T) Du skal ik­ke be­gæ­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1965. ( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) Pat Gar­rett og Bil­ly the Kid. Ame­ri­kansk western fra 1973. ( T) Vild­fa­ren i Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1962. Nat- tv.

Jo­hn Tra­vol­ta gør co­me­ba­ck som actionhelt i den højt­gea­re­de actionfi lm fra in­struk­tø­ren bag ” Ta­ken”, Pi­er­re Mo­rel. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.