BY­ENS VIL­DE­STE ABEFEST

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 156 år si­den 1859:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er de bedst tæn­ke­li­ge aspek­ter i luft en for, at du kan for­bed­re di­ne ar­bejds­vil­kår. Sig hvad du har på hjer­te, og du vil bli­ve hørt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er ik­ke den bed­ste tak­tik at væ­re kri­tisk. Det er vig­tigt, at du hu­sker det i dag, da du me­get let kan kom­me i kon­fl ikt med di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på di­ne næ­re re­la­tio­ner, kol­le­ger el­ler na­bo­er, som vil øn­ske din hjælp, el­ler som vil øn­ske at hjæl­pe dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvor me­get du må­ske fø­ler dig uret­fær­dig be­hand­let, så er det ik­ke no­gen god idé at klan­dre an­dre for dår­lig op­før­sel. Du bør skue in­dad. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Månen og Mer­kur står i et spæn­dings­for­hold, og det vil på­vir­ke din dag i for­hold til kom­mu­ni­ka­tion. Du fø­ler dig ir­ri­te­ret og rast­løs. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du ser ting lidt sort el­ler hvidt, og det er desvær­re ik­ke med til at gø­re da­gen sær­lig po­si­tiv. Prøv at se de an­dre far­ver og­så! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er man­ge ting, du ger­ne vil, men du fø­ler dig på fl ere må­der fast­låst i din si­tu­a­tion. Prøv at se om du kan løs­ne di­ne eg­ne fast­lå­ste bånd. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du skal nok ik­ke reg­ne med, at du bli­ver hørt i dag. Da­gen er tvær­ti­mod bed­re til at skue in­dad og fi nde ud af, hvad som mang­ler i dit liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

9). ( Svær 45). ( Mid­del 8). ( Nem

Zoo i København åb­ner. Dy­re­par­ken er en af Eu­ro­pas æld­ste zoo­lo­gi­ske ha­ver.

Trods man­ge for­ny­el­ser har den gam­le ha­ve på Fre­de­riks­berg sjæ­len in­takt. Ar­kiv­fo­tos: Bri­an Berg­mann og Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.