Jan HEL­LE­SØE

BT - - SØNDAG -

Har du væ­ret ude for, at et tri­ck er glip­pet? Hvor nervøs er du in­den en fo­re­stil­ling? Hvad er det mest over­na­tur­li­ge, du har op­le­vet? Kan al­le men­ne­sker hyp­no­ti­se­res, el­ler er det kun dem, der er nem­me at nar­re? Hvad er du god til? Hvad vil du ger­ne væ­re bed­re til? Har du et for­bil­le­de?

Psy­ko­lo­gisk ma­ni­pu­la­tor - Ak­tu­el på DR3 - 33

Ja, men man læ­rer af si­ne fejl. Når jeg skal gæt­te, hvad an­dre tæn­ker, gæt­ter jeg af og til for­kert. For­ny­lig ske­te det i pro­gram­met ’ Ken­der du ty pen’. En­gang måt­te jeg end­da for­la­de sce­nen, for­di jeg sim­pelt­hen mi­ste­de ’ fl owet’. Jeg er nervøs hver gang, i aft en - ( i ons­dags. red.) har jeg et prø­ves­how med helt nyt ma­te­ri­a­le, og det vil jo væ­re for­fær­de­ligt, hvis jeg fejl­er i en hel ti­me. Hyp­no­se. Jeg tror ik­ke på clair­voy­an­ce, det spi­ri­tu­el­le og jeg er hel­ler ik­ke re­li­gi­øs. Så ind­til vi­de­re er hyp­no­sen det mest over­na­tur­li­ge, for­di det er ufor­klar­ligt langt hen ad vej­en. Al­le kan hyp­no­ti­se­res, men det er kun 10- 15 pct., der er højt hyp­no­ti­se­re­ba­re. Og det er be­stemt ik­ke så­dan, at det især er min­dre be­ga­ve­de, der la­der sig hyp­no­ti­se­re. At hol­de ho­ve­d­et koldt. Der skal me­get til for at få mig kørt i grøft en. Jeg fø­ler egent­lig ik­ke jeg er god til me­get. Det er nok min sønderjyske yd­myg­hed, der kom­mer ind i bil­le­det der, så jeg vil­le ger­ne væ­re bed­re til det me­ste. Or­son Wel­les var en fan­ta­stisk per­son­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.