BILLIONÆREN

BT - - SØNDAG - Tekst: silb@ bt. dk

En bil­mo­tor brum­mer, og en blå Rolls - Roy­ce svin­ger ind på den per­le­stens­belag­te gårds­plads på Djursland. ’ VIP 1’ står der på num­mer­pla­den. En mand ik­lædt je­ans og en hvid po­lo sti­ger ud. » Hej, Hen­rik, « si­ger han og gi­ver hånd. Han er lidt for­sin­ket. Nog­le for­ret­nin­ger trak ud, for­kla­rer han og vir­ker lidt ir­ri­te­ret.

Ude­fra lig­ner ’ Lyngs­bæk­gaard’ et hvil­ket som helst af Dan­marks man­ge god­ser. Ik­ke et halm­strå ven­der for­kert på den gam­le stalds strå­tag - den er Dan­marks stør­ste, og den lak­se­far­ve­de tre­læn­ge­de ho­ved­byg­ning bæ­rer ik­ke man­ge tegn på de me­re end 230 år, den har på ba­gen. Man skal dog ik­ke man­ge me­ter ind på gårds­plad­sen, før god­sets hem­me­lig­hed af­slø­res.

For­an ri­de­ba­nen står en ju­vel, som vil ta­ge pu­sten fra de fl este bi­len­tu­si­a­ster. En va­ske­æg­te Bent­ley 1 fra 1931. En Le Mans- ra­cer.

Man­den i den hvi­de po­lo ser på den gam­le bil. Hans øj­ne ly­ser op.

» Kar­ros­se­ri­et og mo­to­ren er ori­gi­na­le, men re­sten har jeg for­ny­et. Det tog tre år at byg­ge den op hos Bent­ley i Eng­land, « for­tæl­ler for­ret­nings­man­den og rig­man­den Hen­rik Fre­de­rik­sen be­gej­stret. Trods si­ne 71 år sprin­ger han smi­digt op i bi­len.

Blandt ver­dens dy­re­ste

Hu­mø­ret skift er mar­kant, når snak­ken fal­der på ve­te­ran­bi­ler. For Hen­rik Fre­de­rik­sen er en af Dan­marks stør­ste ve­te­ran­bi­len­tu­si­a­ster. Og går­dens la­der og stald­byg­nin­ger bug­ner med nog­le af ver­dens dy­re­ste og mest sjæld­ne af slagsen.

60 bi­ler, som han har brugt det me­ste af sit liv på at sam­le. En sam­ling, som nu sæt­tes til salg på en gi­gan­tisk auk­tion på god­set næ­ste lør­dag.

Hans ko­ne Vi­vi Hen­rik­sen Fre­de­rik­sen, som han del­te bil­pas­sio­nen med, dø­de plud­se­ligt i for­å­ret. Og det har få­et Hen­rik Fre­de- rik­sen til at sæl­ge livs­vær­ket.

» Til­væ­rel­sen æn­drer sig. Og jeg vil hel­le­re træff e be­slut­nin­gen nu, mens jeg end­nu selv kan, end at mi­ne børn skal træff e den for mig om 10 år, « for­tæl­ler rig­man­den, der får blan­ke øj­ne, når han ta­ler om sin af­dø­de ko­ne.

» Min ko­ne og jeg tog til ve­te­ran­løb i he­le Eu­ro­pa. Og så kør­te vi ty­pisk i den bil, vi skul­le bru­ge. Det vak­te lidt op­mærk­som­hed, men de fl este folk syn­tes, det var så sjovt, når de mød­te os « , for­tæl­ler han.

Bag lås og slå i de gam­le stal­de og godt sik­ret med alarm­sy­ste­mer står sam­lin­gens kronj­u­vel­er som f. eks. en gam­mel Mer­ce­des Pha­e­ton fra 1914.

» Den er så sjæl­dent, at jeg reg­ner med, at Mer­ce­des kom­mer og by­der på den, og at den så skal stå på de­res mu­se­um, « for­tæl­ler Hen­rik Fre­de­rik­sen, der for­ven­ter, at auk­tio­nen vil ind­brin­ge fl ere hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner.

Iføl­ge det an­er­kend­te bri­ti­ske auk­tions­hus Bon­hams, der fo­re­står auk­tio­nen, er det en af Eu­ro­pas stør­ste ve­te­ran­bil­sam­lin­ger. Og rig­mænd fra he­le ver­den har meldt de­res an­komst. Hen­rik Fre­de­rik­sen sat­ser på, at fl ere an­kom­mer med he­li­kop­ter fra luft hav­nen i Aar­hus.

Tjen­te på fi nanskri­sen

At Hen­rik Fre­de­rik­sen vil­le kom­me til at eje en af de mest vær­di­ful­de ve­te­ran­bil­sam­lin­ger stod ik­ke skre­vet i stjer­ner­ne. Han er vok­set op i en mid­delklas­se­fa­mi­lie i Virum.

Eft er at ha­ve væ­ret elev i en Ma­tas- bu­tik, blev Fre­de­rik­sen som 27- årig selv­stæn­dig ma­te­ri­a­list. Én for­ret­ning blev til ni, og da Ma­tas- kæ­den i 2007 blev solgt til en bri­tisk ka­pi­tal­fond, var Hen­rik Fre­de­rik­sen og hans søn blandt de stør­ste ak­tio­næ­rer. In­ve­ste­rin­ger i bl. a. No­vo- ak­tier un­der fi nanskri­sen gjor­de ham eft er­føl­gen­de så for­mu­en­de, at han de se­ne­ste år for al­vor har kun­net gi­ve sin hob­by fuld gas.

Be­gej­strin­gen over den hob­by kan man for­nem­me, når han vi­ser si­ne bi­ler frem.

» Den der har Ro­ck­e­fel­ler kørt i, og den­ne her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.