47 8 So­lo­mor: Når far er e

Sig­ne Fjord vil­le ha­ve børn men mæn­de­ne, der skul­le gi­ve hen­de dem, var ik­ke pa­ra­te. Der­for tog hun sa­gen i egen hånd.

BT - - SØNDAG - Sig­ne Fjord er selvvalgt sing­lemor.

Det er synd for bar­net’. ’ Det er ar­ro­gant at tro, at man selv kan va­re­ta­ge to for­æl­dres job’. ’ Der må væ­re no­get galt med hen­de, si­den hun ik­ke har kun­net fi nde no­gen mand’. ’ Man­de­ha­der’. For­dom­me var der nok af, da Sig­ne Fjord for over fem år si­den be­slut­te­de sig for, at hun ba­re ger­ne vil­le væ­re mor. Hun hav­de al­tid væ­ret i par­for­hold. Bå­de med en uru­gu­ay­ansk str­ud­se­pas­ser og e fi nan­s­ø­ko­no­men fra Hong Kong. Men in­gen af for­hol­de­ne kom der børn ud af.

Sig­ne Fjord vil­le først ha­ve en ud­dan­nel­se. Det hav­de hun få­et for­talt, at man skul­le . Men det ta­ger tid at bli­ve jurist. Tid at fi nde den rig­ti­ge mand for sit barn. Plud­se­lig var hun ble­vet 35 år, sta­dig uden børn og med et bi­o­lo­gisk ur, som tik­ke­de på høj­tryk. Det var nu el­ler al­drig.

Sig­ne Fjord er langt­fra ale­ne. Fak­tisk er an­tal­let af so­lo­mødre sti­gen­de, og i dag fø­des én pro­cent af al­le dan­ske børn af en so­lo­mor. For­dom­me­ne ud­va­skes stille og ro­ligt. Det har fan­get op­mærk­som­he­den fra ud­lan­det. Dan­mark er et fo­re­gang­sland for so­lo­mødre.

I dag står der et ly­se­rødt en­hjør­nin­ge­telt på bør­ne­væ­rel­set i lej­lig­he­den i Fre­de­riks­sund. O ver tel­tet er der et skilt, hvor­på der står ’ Her bor Zi­nel­le’. På bor­det lig­ger bør­ne­bo­gen ’ Mor og kær­lig­heds­bar­net’. Den har Sig­ne Fjord skre­vet, for in­gen an­dre bør­ne­bø­ger slut­ter, som hen­des og dat­te­rens liv be­gynd­te. Med en glad mor, der øn­ske­de sig et barn så bræn­den­de, at hun in­gen mand be­hø­ve­de. Men der lig­ger man­ge, lange over­vej­el­ser for­ud for den lyk­ke­li­ge slut­ning.

» Gå dog ba­re i by­en og knald en til­fæl­dig, « sag­de en ven til Sig­ne Fjord, da hun for­tal­te, at hun drøm­te om at bli­ve mor, men ik­ke hav­de man­den i sit liv. For­sla­get for­ka­ste­de hun dog hur­tigt .

» Det vil­le væ­re uet­isk, ud­nyt­tel­se og sædty­ve­ri, « si­ger Sig­ne Fjord.

I ste­det valg­te hun at få sæd fra en sæd­do­nor.

Det blev lov­ligt i 2007 for sing­le­kvin­der og les­bi­ske i Dan­mark at kom­me i fer­ti­li­tets­be­hand­ling. Og det er en mu­lig­hed, som dan­ske kvin­der i hø­je­re og hø­je­re grad be­nyt­ter sig af.

Tal fra Dansk Fer­ti­li­tets­sel­skab vi­ser, at der i 2014 blev født 478 børn af so­lo­mødre, der hav­de få­et hjælp fra en sæd­do­ner.

Hos Dan­marks stør­ste sæd­bank, Cry­os i Aar­hus, er halv­de­len af kun­der­ne i dag sing­ler, og man for­ven­ter, at den an­del er på 70 pro­cent i 2020.

For­dom­me for svin­der

De dan­ske so­lo­mødre har fan­get ud­lan­dets op­mærk­som­hed. En­gel­ske The Gu­ar­di­an skrev i den­ne uge en lang ar­ti­kel om, at der i Dan­mark ik­ke bli­ver set ned på sing­le­mødre. At de ik­ke bli­ver stig­ma­ti­se­ret.

» Al­le og en­hver ken­der no­gen, der er so­lo­mor el­ler tæn­ker på at bli­ve det. I fl ere år for­tal­te po­li­ti­ker­ne un­ge men­ne­sker, at man skul­le fær­dig­gø­re si­ne stu­di­er, før man stift ede fa­mi­lie. Men det be­ty­der for fl ere kvin­der, at det med fa­mi­li­en bli­ver for sent, « si­ger chefb io­log Ka­rin Erb til The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.