’’

BT - - SØNDAG -

Men for­dom­me har der tid­li­ge­re væ­ret ri­ge­li­ge af . En rap­port fra Rigs­ho­spi­ta­let gør op med den tid­li­ge­re myte om, at so­lo­mødre kun er højtud­dan­ne­de kvin­der, der ik­ke øn­sker sig en mand. Rap­por­ten vi­ser, at sing­ler­ne på lan­dets fer­ti­li­tets­kli­nik­ker er vidt for­skel­li­ge og kom­mer fra al­le so­ci­a­le lag.

Men rap­por­ten vi­ser og­så, at de har én ting til­fæl­les: De hav­de drøm­men om ker­ne­fa­mi­li­en.

Plan B blev til plan A

» Har Zi­nel­le en far, « spør­ger en dreng fra Sig­ne Fjords dat­ters bør­ne­ha­ve.

Da sva­ret er nej, spør­ger han straks: » Er han da død? « .

Sig­ne Fjord sva­rer med det sam­me: » Nej, det er ik­ke al­le fa­mi­li­er, som har en far. «

Men Sig­ne Fjord hav­de en­gang den sam­me fa­mi­lie- fo­re­stil­ling som dren­gen i bør­ne­ha­ven. At en fa­mi­lie be­står af far, mor og børn.

Hun drøm­te om ker­ne­fa­mi­li­en, men da den var uden for ræk­ke­vid­de, fulg­te hun et råd, som si­den­hen er ble­vet hen­des man­tra: ’ Tag det af drøm­men, som du kan få nu’.

Den dag i dag er Sig­ne Fjords liv byg­get op om­kring dat­te­ren. Før var aft ens­mad no­get, hun blen­de­de og drak på vej ud ad dø­ren. I dag er det ti­met, til­ret­telagt og på bor­det kl. 17.

I be­gyn­del­sen led­te Sig­ne Fjord eft er man­den, der kun­ne ud­fyl­de re­sten af drøm­men, men med ti­den blev plan B til plan A, og kik­ker­ten er for længst lagt på hyl­den.

» Jeg le­der ik­ke læn­ge­re eft er en mand for at få en hel fa­mi­lie. Jeg har en hel fa­mi­lie, « si­ger Sig­ne Fjord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.